Υπηρεσίες

Ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια συνολική ανάλυση της ασφαλιστικής διάστασης της ιατρικής αστικής ευθύνης. Θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων και οι νόμιμες βάσεις αξίωσης κατά των γιατρών, πάντα υπό το πρίσμα του πως αυτά αντιμετωπίζονται από τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης.

Risk Management ιατρικού επαγγέλματος

Με την ιδιότητά μας, αυτή των Insurable Risk Managers, παρέχουμε την μελέτη αξιολόγησης ατομικών και επαγγελματικών κινδύνων D Suite IRM. Η D Suite IRM είναι μια καινοτόμα και εξειδικευμένη υπηρεσία ανάλυσης και αξιολόγησης προσωπικών και επαγγελματικών ασφαλίσιμων κινδύνων Ιατρών.

Προγράμματα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Στην IRMC, εκτός από πιστοποιημένοι Insurable Risk Managers, είμαστε και πιστοποιημένοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης είναι το σημαντικότερο μέσο διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων αυτών, που από τη μελέτη αξιολόγησης αποδείχθηκαν σημαντικοί και μη αντιμετωπίσιμοι ή τους κινδύνους που ο ιατρός επιθυμεί να μεταφέρει στην ιδιωτική ασφάλιση, ανεξαρτήτου της μελέτης.

Νομική συμβουλευτική και κανονιστική συμμόρφωση

Το εξειδικευμένο στο ιατρικό δίκαιο νομικό τμήμα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την lege artis άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους και η συνεπακόλουθη έγερση ιατρικής αστικής ευθύνης.

Για Δωρεάν Πληροφορίες