Risk Management ιατρικού επαγγέλματος

  • Γνωρίζετε τι σύνταξη θα λάβετε κατά την συνταξιοδότηση και αν το ποσό αυτό είναι επαρκές για τις τότε ανάγκες και επιθυμητό τρόπο ζωής σας;
  • Γνωρίζετε τι σύνταξη θα δινόταν σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας και αν η διαφορά με το υπάρχον εισόδημα θα επηρέαζε και πόσο το βιοτικό σας επίπεδο και προσωπικούς σας στόχους;
  • Γνωρίζετε το είδος και ύψος των χρηματικών απωλειών που θα επέφερε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση , με δεδομένο πως οι ιατροί και οι ιατρικές δομές αποτελούν έναν από τους πρώτους στόχους των hackers;
  • Γνωρίζετε αν το ασφαλιστικό ποσό που έχετε επιλέξει στο ασφαλιστικό σας πρόγραμμα αστικής ευθύνης είναι επαρκές ή θα είχατε σημαντική οικονομική επιβάρυνση, σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος;
  • Γνωρίζετε ποια είναι τα πιο κρίσιμα σημεία επιλογής ασφαλιστικού προγράμματος αστικής ιατρικής ευθύνης, εκτός των ρητών εξαιρέσεων;

  Σε αυτά και ακόμη περισσότερα ερωτήματα απαντά η μελέτη αξιολόγησης προσωπικών και επαγγελματικών κινδύνων ιατρών D Suite IRM.

Τι είναι η D Suite IRM

Η D Suite IRM είναι μια νέα και πρωτοποριακή μελέτη που αξιολογεί την επίδραση που έχει στο εισόδημα του γιατρού ενδεχόμενη επέλευση των ασφαλίσιμων κινδύνων και γίνεται με βάση τα στάδια και standards του ISO 31000.

Η ανεκτίμητη αξία της μελέτης συνίσταται στο ότι παρέχει στον γιατρό προστασία  από τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων που αντιμετωπίζει, είτε σαν άτομο και οικογενειάρχης, είτε σαν επαγγελματίας. Οικονομικές συνέπειες που -δυστυχώς- συχνότατα είναι μη αντιμετωπίσιμες.

Και αυτό γιατί χαρτογραφεί με σαφήνεια ποιος κίνδυνος απειλεί πραγματικά το εισόδημα του γιατρού και ποιος όχι. Παρέχει την δυνατότητα να ληφθούν στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε τίποτε να μην απειλεί τον οικονομικό του σχεδιασμό,  τους στόχους και επιδιώξεις του, για τον ίδιο και την οικογένεια του.

Πως η μελέτη επιτυγχάνει την προστασία του ιατρού

Το εισόδημα του γιατρού απειλείται από προσωπικούς, αλλά και επαγγελματικούς κινδύνους.Η μελέτη αξιολογεί και τις δυο κατηγορίες κινδύνων, επομένως ο γιατρός αντιμετωπίζεται ολιστικά, σαν ιδιώτης και σαν επαγγελματίας.

Η δεύτερη παράμετρος που καθιστά την μελέτη σημαντική είναι το γεγονός ότι σε αυτήν εξετάζονται κίνδυνοι που είτε:

α) ο γιατρός δεν γνωρίζει ή και αν τους γνωρίζει έχει υποτιμήσει το μέγεθος των οικονομικών συνεπειών που επιφέρουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μάστιγα της εποχής, το γνωστό “hacking”. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι οι γιατροί αποτελούν κύριους στόχους των hackers.

Επιπλέον, δεν είναι ευρέως γνωστό πόσο σημαντικές οικονομικές συνέπειες έχει η επέλευση αυτού του κινδύνου (τεράστια διοικητικά πρόστιμα, αποζημιώσεις ασθενών που κατέθεσαν αγωγή, λύτρα στον hacker, νομικά έξοδα, έξοδα αποκατάστασης συστημάτων και δεδομένων κλπ).

β) κίνδυνοι που ο γιατρός γνωρίζει, αλλά είναι αμφίβολο αν έχει πάρει μέτρα προστασίας ή αν έχει λάβει δεν γνωρίζει αν είναι επαρκή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ιατρική αστική ευθύνη. Ο μέσος ανασφάλιστος ιατρός αγνοεί ότι μεσοσταθμικά οι αποζημιώσεις ασθενούς για ιατρικό σφάλμα ανέρχονται στις 310.000€.

Επιπλέον, πολύ λίγοι ασφαλισμένοι ιατροί έχουν την τεχνογνωσία να εκτιμήσουν πως λειτουργούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Για παράδειγμα, αν υπάρχει επαρκής κάλυψη σε ιατρικά σφάλματα που εδράζονται στα άρθρα 11 και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και για τα οποία έχουν επιδικασθεί αποζημιώσεις ύψους ακόμα και 800.000€.

Ποσοτικοποίηση κινδύνων, το κρίσιμο στάδιο της μελέτης

Για να γνωρίζει ο ιατρός αν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν κίνδυνο θα πρέπει να γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι ο οικονομικός αντίκτυπος, αν ο κίνδυνος επέλθει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κίνδυνος της αδυναμίας εργασίας, όπου για να εκτιμηθεί ο οικονομικός του αντίκτυπος απαιτείται η χρήση δυο διαφορετικών οικονομικο-τεχνικών μοντέλων υπολογισμού.

Επιπλέον θα πρέπει να προβλεφθεί η σύνταξη αναπηρίας, ώστε τα συντάξιμα έσοδα να προστεθούν στη δυνατότητα αντίδρασης του γιατρού.

Οι μεθοδολογίες τις μελέτης ακολουθούν συνδυασμό μοντέλων ποσοτικοποίησης  που εδράζονται στην οικονομική θεωρία ατομικού χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού και σε αναλογιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρόβλεψη των συντάξεων γήρατος, ανικανότητας εργασίας, χηρείας

Καινοτομία και βασικό συστατικό της αξιολόγησης προσωπικών κινδύνων είναι η εξαιρετικά ακριβής πρόβλεψη  της σύνταξης γήρατος, την οποία θα λάβει ο Ιατρός κατά την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και των συντάξεων μη ικανότητας εργασίας και χηρείας.

Η πρόβλεψη συντάξεων είναι κεφαλαιώδους σημασίας παράμετρος αξιολόγησης των προσωπικών κινδύνων, γιατί τα συντάξιμα έσοδα:

 α) προσμετρώνται στη δυνατότητα αντίδρασης του ιατρού

β) καθιστούν εμφανείς τους κινδύνους ζωής, ικανότητας εργασίας και συνταξιοδοτικού κενού, αν βεβαίως από τη μελέτη αναδειχθούν ως σημαντικοί. Και αυτό γιατί καθίσταται εμφανής η διαφορά του συντάξιμου εισοδήματος από το υφιστάμενο εισόδημα του ιατρού.

Σχέδιο αντιμετώπισης των κινδύνων

Για του κινδύνους που θα αναδειχθούν σημαντικοί ή ακόμα χειρότερα μη αντιμετωπίσιμοι από τον ιατρό, εκπονούμε ολοκληρωμένο σχέδιο αντίδρασης το οποίο βασίζεται – κατά κύριο λόγο –  στην μεταφορά των κινδύνων σε προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης.

Το πλάνο αντιμετώπισης βασίζεται – κατά κύριο λόγο- στη μεταφορά των κινδύνων στα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και στις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες της IRMC.

Οφέλη της μελέτης D Suite IRM

Ενδεικτικά, τα κυριότερα οφέλη της μελέτης είναι:

    1. Επιστημονικά τεκμηριωμένη χαρτογράφηση κινδύνων.

Στηριζόμενος στα συμπεράσματα της μελέτης και όχι σε αόριστα και υποκειμενικά κριτήρια, o γιατρός έχει σαφή εικόνα αν κάποιος κίνδυνος  απειλεί τον χρηματο-οικονομικό του σχεδιασμό και σε τι βαθμό.

    2. Ορθολογικό πλάνο αντιμετώπισης κινδύνων.

Αν αποφασιστεί οι κίνδυνοι που αναδείχθηκαν από τη μελέτη να μεταφερθούν σε προγράμματα Ιδιωτικής Ασφάλισης, ο γιατρός θα γνωρίζει για ποιον ακριβώς κίνδυνο πρέπει να ασφαλιστεί  και με ποιο ακριβώς ασφαλιστικό όριο.

    3. Απελευθέρωση “δημιουργικών”κεφαλαίων.

Μεταφέροντας τον κίνδυνο στην Ιδιωτική Ασφάλιση, απελευθερώνονται κεφάλαια που προοριζόταν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου και γίνονται διαθέσιμα για την εκπλήρωση των στόχων της οικογένειας ή για αποταμίευση ή σε επενδύσεις.

    4. Εξοικονόμηση χρημάτων.

Με βάση την επιστημονική μεθοδολογία της μελέτης ο γιατρός θα γνωρίζει αν και ποιες ασφαλιστικές καλύψεις μπορούν να μειωθούν ή και να διακοπούν.

    5. Γνώση παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η μεθοδολογία της μελέτης παρέχει σε μεγάλο βαθμό ακριβή πρόβλεψη και των τριών τύπων συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας), μια εξαιρετικά χρήσιμη γνώση για τον οικονομικό σχεδιασμό του γιατρού.

Παραδοτέο Μελέτης

Η ολοκλήρωση της εξεύρεσης, αξιολόγησης, ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης προσωπικών επαγγελματικών κινδύνων ιατρών ( διαδικασία Risk Assessment) σημαίνει πως έχουν χαρτογραφηθεί και ποσοτικοποιηθεί οι κίνδυνοι που

Διαβάστε Περισσότερα »
Search

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο

  (+30) 210 9351033
  (+30) 6972 721 714

 • Email

  info@irmc.gr

 • Διεύθυνση

  Λεωφ. Βουλιαγμένης 90,
  166 74, Γλυφάδα

Share it!