Υποχρέωση μη επίτασης κινδύνου

Ορισμός της υποχρέωσης μη μεταβολής επίτασης κινδύνου

Η υποχρέωση του ασφαλισμένου γιατρού για μη επίταση του κινδύνου εδράζεται στο άρθρο 4 του ΑσφΝ 2496/1997. Σύμφωνα με αυτό, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική εταιρεία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Με άλλα λόγια, ο γιατρός οφείλει να ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα, διαφορετική και εντονότερη κατάσταση κινδύνου, δηλαδή αυξάνει τις πιθανότητες επέλευσης. Ο λόγος ύπαρξης της υποχρέωσης είναι η διατήρηση του ισοζυγίου μεταξύ ασφαλιστή (ανάληψη κινδύνου) και ασφαλιζόμενου (καταβολή αντίστοιχου ασφαλίστρου ανάλογο της πιθανότητας και έντασης του κινδύνου).

Χαρακτηριστικά της υποχρέωσης μη μεταβολής επίτασης κινδύνου

Η μεταβολή κινδύνου, την οποία οφείλει να δηλώσει ο γιατρός στην ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει να είναι κατ’αντικειμενική κρίση σημαντική. Θα πρέπει να αξιολογείται με τα ειωθότα στο κλάδο ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης και όχι με γενικά και αόριστα κριτήρια ή με τα υποκειμενικά κριτήρια της ασφαλιστικής εταιρείας . 1

Επιπλέον, η μεταβολή ή επίταση του κινδύνου θα πρέπει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά ή κάποιας διάρκειας .2

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αποτελεί επίταση κινδύνου η προσωρινή αδυναμία του γιατρού, πχ λόγω ασθένειας, ή προσωρινή δυσλειτουργία κάποιου μηχανήματος.

Σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου η υποχρέωση δεν είναι μόνο προσυμβατική, αλλά χρονικά εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης .3

Ο γιατρός ευθύνεται για την παράβαση της υποχρέωσης α) ακόμα και αν η μεταβολή είναι ανυπαίτια, αφού ο ασφαλιστικός νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ υπατιότητας και ανυπατιότητας4 , β) ακόμα και αν η μεταβολή έγινε από υπαιτιότητα βοηθητικού ή προστηθέντος προσωπικού. 5

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταβολής–επίτασης κινδύνου

Τα παρακάτω παραδείγματα επίτασης κινδύνου 6 , είναι ενδεικτικά και σαφώς όχι περιοριστικά:

  • Χρήση μη αποστειρωμένων εργαλείων
  • Απασχόληση μη εξειδικευμένου ιατρικού ή βοηθητικού προσωπικού
  • Επέκταση δραστηριότητας εκτός ιατρείου, π.χ. σε κλινική-διαγνωστικό κέντρο-οίκο ευγηρίας
  • Ανάληψη διευθυντικής θέσης σε κλινική με ταυτόχρονη ποιοτική και ποσοτική αύξηση ευθυνών
  • Επέκταση δραστηριότητας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, π.χ. γιατροί χωρίς σύνορα
  • Αλλαγή ιατρικής ειδικότητας, πιο επικίνδυνης της πρότερης
  • Παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
  • Εξ αποστάσεως διάγνωση με κάμερα

Συνέπειες παράβασης υποχρέωσης μη μεταβολής- επίτασης κινδύνου

Από τη στιγμή που ο γιατρός ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία (εντός 14 ημερών από τότε που έλαβε γνώση του γεγονότος μεταβολής ή επίτασης κινδύνου) για την μεταβολή ή επίταση κινδύνου, ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε αυτήν, διαζευκτικά, είτε να καταγγείλει είτε να τροποποιήσει τη σύμβαση.

Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα επιτασσόμενα από το άρθρο 3 του ασφαλιστικού νόμου και περιγράφονται στην ενότητα «Προσυμβατική Αναγγελία Κινδύνου» .

Επίσης, στην περίπτωση μη ενημέρωσης της ασφαλιστικής εταιρείας για την μεταβολή ή επίταση κινδύνου από το γιατρό ισχύουν τα περιγραφόμενα στην ενότητα «Προσυμβατική Αναγγελία Κινδύνου» .

1 Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Ζαχαρίας Σκουλούδης, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης,σελ .231
2 Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Ζαχαρίας Σκουλούδης, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης,σελ .232
3 Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Γιάννης Αθανασιάδης, σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης, σελ.131
4 Εκδόσεις Σάκκουλα, Β.Κιάντος, Ασφαλιστικό Δίκαιο, σελ. 235
5 Εκδόσεις Σάκκουλα, Β.Κιάντος, Ασφαλιστικό Δίκαιο, σελ. 158-159
6 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, Ασφάλιση Ιατρικής Αστικής Ευθύνης, σελ. 271-272
Share it!