Υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρου

Υποχρέωση καταβολής ασφάλιστρου

Ο ασφαλιστικός νόμος 2496/1997 στο άρθρο 6 ορίζει ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με τη καταβολή του ασφαλίστρου, το οποίο ο γιατρός μπορεί να το εξοφλήσει εφάπαξ ή σε ισόποσες τμηματικές δόσεις μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου η ασφαλιστική εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Το άρθρο 6,παρ.2 του ΑσφΝ αναφέρει πως η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται στον γιατρό και θα πρέπει να γίνεται σαφές πως περαιτέρω καθυστέρηση της καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει την λύση της σύμβασης, με την πάροδο 2 εβδομάδων από τη κοινοποίηση (για συμβάσεις διάρκειας ενός έτους).

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει κατά την διάρκεια της προθεσμίας εξόφλησης, η βιβλιογραφία για την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης αναφέρει πως ο γιατρός καλύπτεται γιατί η σύμβαση είναι σε ισχύ .1 

Η πλέον έγκυρη απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα δύναται να δοθεί μόνο από την ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει ο γιατρός, κατόπιν έγγραφου ερωτήματος

1 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης, σελ.252
Share it!