Υποχρέωση αναγγελίας κινδύνου

Υποχρέωση ενημέρωσης επέλευσης κίνδυνου

Στο άρθρο 7 παρ.1 του 2496/1997 ορίζεται ρητά πως «ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει ο ασφαλιστής. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.»

Υποχρέωση αναγγελίας εντός 8 ημερών

Ο κύριος λόγος ύπαρξης αυτής της προθεσμίας είναι να μπορέσει η ασφαλιστική εταιρεία να διερευνήσει τις συνθήκες επέλευσης του κινδύνου, να διερευνήσει δηλαδή αν ο γιατρός και η ίδια έχουν ευθύνη, πριν η πάροδος του χρόνου αλλοιώσει τα δεδομένα της ζημίας .1 

Επιπλέον λόγοι της προθεσμίας είναι: α) να προλάβει να διερευνήσει η ασφαλιστική πχ με πραγματογνωμοσύνη, την ευθύνη του ασφαλισμένου γιατρού, β) να διαπιστωθεί έγκαιρα αν ο κίνδυνος εμπίπτει ή όχι στις εξαιρέσεις του συμβολαίου και αν αυτός πραγματοποιήθηκε μέσα στη συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, γ) να διαπιστωθεί αν ο κίνδυνος επήλθε σε χώρο που είχε δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, πχ ιατρείο, κλινική και λοιπά . 2 

Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τύχει η έκφραση «εντός 8 ημερών από τότε που έλαβε γνώση», γιατί αυτή στην ουσία αποτελεί τη μια εκ των δυο θεωριών για το πότε επέρχεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σύμφωνα με αυτή ο αυτή ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέρχεται όταν ασκηθεί αξίωση κατά του ασφαλισμένου γιατρού, για αυτό ορίζει ο νόμος 8 ημέρες από τότε που γνωστοποιήθηκε στο γιατρό. Γιατί είναι πολύ πιθανόν η έγερση αξιώσεων να έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο του ιατρικού λάθους, αφού τότε εμφανίστηκαν οι παρενέργειες αυτού.

Κατά τη δεύτερη θεωρία ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέρχεται την στιγμή που γίνεται το ιατρικό λάθος, ασχέτως του αν και πότε θα εγερθεί αξίωση κατά του γιατρού.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

Ο λόγος που ο νόμος υποχρεώνει τον γιατρό να δίνει στην ασφαλιστική εταιρεία κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο για το ζημιογόνο γεγονός είναι το ότι η ασφαλιστική εύλογα πρέπει να έχει κάθε στοιχείο για να εκτιμήσει αν ο γιατρός έχει ευθύνη, να χαράξει την στρατηγική αντιμετώπισης της αξίωσης και να μπορέσει να υπολογίσει τα όρια ευθύνης της . 3 

Τα στοιχεία που θεωρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες κρίσιμα για την αξιολόγηση της ζημιάς περιγράφονται στους όρους του κάθε συμβολαίου, τα οποία στο μάλλον ή ήττον συγκλίνουν μεταξύ τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα στοιχεία που ζητούνται είναι : 4 

  • Προσδιορισμός του κινδύνου, αν πρόκειται δηλαδή για σωματική βλάβη, θάνατο ή υλική ζημία.
  • Λεπτομερής περιγραφή των συνθηκών τέλεσης του γεγονότος, τρόπος χρόνος κλπ
  • Καταγραφή των στοιχείων του ασθενούς και παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας, προερχόμενης είτε από το ιστορικό του, είτε από τον ιατρικό φάκελο.
  • Παροχή κάθε αποδεικτικού εγγράφου, γνωματεύσεων, παραπομπών, διαγνωστικών εξετάσεων, έντυπα ενημέρωσης και συναίνεσης, συνταγογραφήσεις κλπ.
  • Γνωστοποίηση τυχόν μαρτύρων που μπορούν να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες
  • Γενικότερα, ο γιατρός υποχρεούται να δώσει κάθε δυνατή συνδρομή που θα βοηθήσει στην εξέταση του ζημιογόνου γεγονότος.

Σημαντικές παρατηρήσεις.

  1. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα της ορθής και νόμιμης τήρησης του ιατρικού αρχείου, αφού όχι μόνο επιβάλλεται από το άρθρο 14 του Κ.Ι.Δ 3418/2005, αλλά και είναι απαραίτητο για την διασαφήνιση του ζημιογόνου γεγονότος από την ασφαλιστική εταιρεία. Είναι σαφές πως αν η ασφαλιστική εταιρεία –και συνεπακόλουθα ο δικηγόρος που αυτή ορίζει– δεν έχουν τα κρίσιμα στοιχεία να αξιολογήσουν την ύπαρξη ευθύνης ή μη, τότε τίθεται σε σοβαρή αμφιβολία η αποζημίωση από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ιατρού.
  2. Η κατάθεση των στοιχείων που αφορούν το ζημιογόνο γεγονός στην ασφαλιστική εταιρεία δεν συνιστά παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, αφού το άρθρο 13, παρ.3, εδ.β΄ του Κ.Ι.Δ 3418/2005 αναφέρει ρητά πως η άρση του ιατρικού απορρήτου επιτρέπεται όταν «Ο ιατρός αποβλέπει στη διαφύλαξη έννομου ή άλλου δικαιολογημένου, ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή συμφέροντος του ίδιου του ιατρού ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά.»

Συνέπειες παραβίασης του καθήκοντος αναγγελίας επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης

Παράβαση του καθήκοντος αναγγελίας έχουμε όταν: α) ο ασφαλισμένος γιατρός δεν ειδοποιεί την ασφαλιστική εταιρεία για την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου β) δεν την ειδοποιεί εμπρόθεσμα και γ) αν τα στοιχεία που κοινοποιεί στην ασφαλιστική εταιρεία είναι ελλιπή, αποκρύπτοντας μέρος ή ουσιώδη στοιχεία της αλήθειας

Σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος αναγγελίας ο ΑσφΝ στο άρθρο 7 παρ.2 προβλέπει πως ο ασφαλισμένος γιατρός οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία σε ότι ζημία έχει, δεν προβλέπεται όμως απαλλαγή της υποχρέωσης της ασφαλιστικής εταιρείας προς αποζημίωση. Όμως, στους όρους των περισσοτέρων προγραμμάτων αστικής ευθύνης ιατρού, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναφέρουν ρητά πως παράβαση του καθήκοντος αναγγελίας σημαίνει αυτόματα την άρση ευθύνης της εταιρείας προς αποζημίωση.

1 Εκδόσεις Σάκκουλα, Ιωάννης Ρόκας, ιδιωτική ασφάλιση,σελ.278
2 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης, σελ.292
3 Εκδόσεις Π.Ν Σάκκουλα, Ζαχαρίας Σκουλούδης, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, σελ.248 και Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Γιάννης Αθανασιάδης, Σύμβαση Ιδιωτικής Ασφάλισης, σελ .214-215
4 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης, σελ.294
5 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης, σελ300
Share it!