Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης

Γενικό περιεχόμενο ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Το περιεχόμενο μιας σύμβασης ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καθορίζεται από το άρθρο 1 του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997.  Συνεπώς τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει είναι:

α. Τα στοιχεία των συμβαλλομένων, δηλαδή της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιατρού ή του φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ( νοσοκομείο, διαγνωστικό κέντρο κλπ).

Συνήθως οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας καταρτίζουν ομαδικά προγράμματα, με τα οποία καλύπτεται η αστική ευθύνη των ιατρών που απασχολούν. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν κάλυψη για λάθη ή παραλείψεις που θα γίνουν μόνο εντός των εγκαταστάσεων του φορέα.

β. Τη διάρκεια ουσιαστικής κάλυψης, η οποία είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί τη διακοπή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ειδοποιήσει το αντισυμβαλλόμενο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.

γ.  Το ύψος των ασφαλίστρων, δηλαδή το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία την κάλυψη της ιατρικής αστικής ευθύνης. Βασικοί παράγοντες καθορισμού του ύψους των ασφαλίστρων είναι η ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό όριο κάλυψης που επιλέγει ο ιατρός.

δ. Τις εξαιρέσεις κάλυψης, οι οποίες καθορίζονται από τον ασφαλιστικό νόμο και την πολιτική της εκάστοτε εταιρείας.

ε.  Το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη σύμβαση, δηλαδή το ελληνικό.

στ. Τα έγγραφα  δήλωσης εναντίωσης και υπαναχώρησης. Παρουσιάζονται αναλυτικά στην σελίδα «Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλισμένου ιατρού».

ζ. Τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου.

Γενικό περιεχόμενο ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Όπως κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και τα συμβόλαια ιατρικής αστικής ευθύνης διέπονται από τους ασφαλιστικούς όρους, οι οποίοι καθορίζουν τη συνολική λειτουργία του προγράμματος και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τα προγράμματα αποζημιώνουν.

Οι ασφαλιστικοί όροι διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών, με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχει περίπτωση εξαίρεση των γενικών όρων να απαλείφεται, εάν αυτό ρητά αναφέρεται στους ειδικούς όρους.

Γενικοί είναι οι ασφαλιστικοί όροι οι οποίοι είναι προδιατυπωμένοι από την ασφαλιστική εταιρεία, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του λήπτη της ασφάλισης και κυρίως επιδέχονται καμία διαπραγμάτευση αλλαγής.

Συνοπτικά περιέχουν: γενικούς ορισμούς, καθορίζουν τη φύση και λειτουργία του προγράμματος, τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, την ακύρωση της ασφαλιστικής σχέσης, το πως διακανονίζεται η ζημία, ζητήματα διαιτησίας και κυρίως περιλαμβάνουν τις γενικές εξαιρέσεις.

Ειδικοί είναι οι ασφαλιστικοί όροι οι οποίοι εξατομικεύουν την σχέση μεταξύ ιατρού και ασφαλιστικής εταιρείας και είναι διαπραγματεύσιμοι.

Επιπλέον, εξειδικεύουν τους κινδύνους που αναλαμβάνει να καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία και κατά συνέπεια τις πράξεις και παραλείψεις του γιατρού, από τις οποίες ενδεχόμενα θα δημιουργηθεί ζημία.

Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών, είναι δυνατόν να επιφέρουν τροποποιήσεις στους γενικούς, κυρίως είναι δυνατόν να εξασφαλίζουν πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις.

Συνοπτικά περιέχουν: τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, την διάρκεια ασφάλισης, το ασφάλιστρο, πρόσθετες καλύψεις όπως η κάλυψη των νομικών εξόδων και των εξόδων αποφυγής-μείωσης της ζημιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εξαιρέσεις κάλυψης των ειδικών όρων.

Δεσμευτικός χαρακτήρας των γενικών και ειδικών όρων

Το άρθρο 2 παρ.6 του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997 ορίζει πως οι ασφαλιστικοί όροι πρέπει να παραδίδονται στον ασφαλισμένο με την παράδοση του συμβολαίου, εάν δε η ασφαλιστική εταιρεία δεν τηρήσει την παραπάνω υποχρέωση ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην ασφάλιση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη παράδοση του ασφαλιστηρίου. Εάν αυτή η προθεσμία παρέλθει άκαρπη τότε οι ασφαλιστικοί όροι έχουν δεσμευτική ισχύ.

Στην βιβλιογραφία για την ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης αναφέρεται ευρέως πως οι ασφαλιστικοί όροι εντάσσονται στην κατηγορία των Γενικών Όρων Συναλλαγών, οι οποίοι ρυθμίζονται από το ν.2251/1994.

Στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου ορίζεται σαφώς πως οι γενικοί και ειδικοί όροι συναλλαγών δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως.1

Διασταλτικά αυτό σημαίνει πως είναι ορθό κατά την κατάρτιση της σύμβασης ιατρικής αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική εταιρεία και κυρίως ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχουν την υποχρέωση να πληροφορήσουν τον ιατρό πως η σύμβαση που επιθυμεί να συνάψει διέπεται από τους συγκεκριμένους γενικούς και ειδικούς όρους.

1 Ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης, Σοφία Κυράνου, σελ.152

Διαδικασία Ασφάλισης

Αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης Η σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιώτη γιατρού ή ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών( ιδιωτικά

Διαβάστε Περισσότερα »
Share it!