Συνήθεις καλύψεις

Με την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρού καλύπτεται κατά κανόνα η ευθύνη του ιατρού για απαιτήσεις οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν :

  • Ηθική βλάβη προς τον ασθενή για πρόκληση σωματικής βλάβης
  • Ψυχική οδύνη προς τους συγγενείς του ασθενούς για πρόκληση θανάτου
  • Ιατρικά έξοδα αποκατάστασης της υγείας του παθόντος
  • Δικαστικά έξοδα απόκρουσης υπεράσπισης ή διακανονισμού στα αστικά δικαστήρια

Ως εκ των παραπάνω, τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης Ιατρού δεν καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ποινικές ευθύνες και ποινές, διοικητικά πρόστιμα, πειθαρχικά πρόστιμα και ποινές, ρήτρες, εξαγορές ποινών κλπ.

Η γενική διατύπωση των περισσοτέρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιατρικής αστικής ευθύνης αναφέρει πως καλύπτονται ζημίες οφειλόμενες σε αμέλεια του γιατρού, σε πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Οι περιπτώσεις κάλυψης που παρατίθενται είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, αφού το φάσμα δραστηριοτήτων του γιατρού είναι ευρύτατο και οι ιατρικές πράξεις που εκτελεί είναι πολλές και διαφορετικού τύπου.

Κάλυψη ιατρικών σφαλμάτων

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης, ανάλογα με τις καλύψεις καθενός, καλύπτουν τις περισσότερες κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων, ήτοι: διαγνωστικά σφάλματα, θεραπευτικά σφάλματα, σφάλματα κατά την τέλεση χειρουργικών επεμβάσεων, σφάλματα που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ιατρικού εξοπλισμού, σφάλματα κατά την παρακολούθηση ασθενούς.

Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα σφάλματα ανάληψης, για το σημαντικότατο ιατρικό σφάλμα μη ενημέρωσης και συναίνεσης, καθώς και για τα μη αμιγώς επιστημονικά ιατρικά σφάλματα. Ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά γίνεται στην παρουσίαση των ιατρικών λαθών, στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας μας.

Ελαττωματικό ιατρικό υλικό

Αποτελεί πολύ σημαντική κάλυψη για τον γιατρό και αφορά τη βλάβη που θα προκαλέσει ελαττωματικό ιατρικό υλικό ( μηχανήματα, εργαλεία, φαρμακευτικά σκευάσματα). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο γιατρός να αγνοεί την ελαττωματικότητα του υλικού, κατά τη θεωρία του ορατού σφάλματος1

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν λάθη ή παραλείψεις που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης εκτέλεσης οδηγιών του γιατρού από το  βοηθητικό προσωπικό, αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους σχέση πρόστησης2

Πρώτες Βοήθειες

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών προγραμμάτων καλύπτουν ιατρικό λάθος σε περίπτωση πρώτων βοηθειών πχ σε ατύχημα, ακόμα και αν οι ιατρικές πράξεις είναι εκτός ειδικότητας.

Αστική ευθύνη επαγγελματικής έδρας

Καλύπτονται, από τα περισσότερα προγράμματα, υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που θα προέλθουν από ατύχημα στην επαγγελματική έδρα του ιατρού, είτε αυτό αφορά ασθενείς ή συνοδούς των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται και τα ατυχήματα που θα συμβούν στο προσωπικό του ιατρού, δηλαδή η εργοδοτική αστική ευθύνη.

Ευθύνη αντικαταστάτη ιατρού

Εξαιρετικά σημαντική κάλυψη, η οποία δεν απαντάται σε όλα τα προγράμματα αστικής ιατρικής ευθύνης, είναι αυτή που συμπεριλαμβάνει τον αντικαταστάτη του ασφαλισμένου γιατρού, λόγω άδειας ή ασθενείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αντικαταστάτης ιατρός να έχει την ίδια ειδικότητα με τον ασφαλισμένο και η εκ των προτέρων ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για την αστική ιατρική ευθύνη3  η κάλυψη δίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατόπιν αιτήματος – για όποια προγράμματα δεν τη παρέχουν- στο οποίο θα γνωστοποείται το όνομα του αντικαταστάτη, καθώς και ο ακριβής χρόνος αντιακατάστασης.

Εάν η ασφαλιστική εταιρεία κάνει δεκτό το αίτημα τότε εκδίδεται πρόσθετη πράξη, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος του συμβολαίου.

1 Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, Αικ.Βασιλοπούλου, Αστική ευθύνη από τη χρήση νέων τεχνολογιών στην ιατρική, σελ.81-85
2 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης σελ.169
3 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης σελ.170

Διαδικασία Ασφάλισης

Αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης Η σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιώτη γιατρού ή ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών( ιδιωτικά

Διαβάστε Περισσότερα »
Share it!