Συνήθεις εξαιρέσεις

Παραδοχές - disclaimers

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εξαιρέσεις που απαντώνται στα προγράμματα ιατρικής αστικής ευθύνης, πέραν της περιπτώσεως του δόλου, ο οποίος εξαιρείται από το άρθρο 25 του 2496/1997.

Ως εξαιρέσεις κάλυψης νοούνται οι κίνδυνοι για τους οποίους ο ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει να αποζημιώσει. Οι εξαιρέσεις αυτές άλλες πηγάζουν από τον Ασφαλιστικό Νόμο 2496/1997 και άλλες από την πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας.

Παρατίθενται οι σημαντικότερες εξαιρέσεις και όχι όλες. H παράθεσή τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης, όπως επίσης δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται. Τα δεδομένα που παρατίθενται συλλέχθηκαν από τους όρους ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης ιατρών και δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να αλλάξουν οι ειδικοί όροι των συμβολαίων χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί το παρόν περιεχόμενο.

Αναδρομική κάλυψη

Δεν καλύπτεται οποιοδήποτε ιατρικό σφάλμα, ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε ιατρικής πράξης, το οποίο ανάγεται σε χρόνο προ της ενάρξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου ακόμα και αν το αποτέλεσμα εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Για να υπάρξει αναδρομική κάλυψη θα πρέπει να γίνει έγγραφο αίτημα στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα απαντήσει εγγράφως εάν το αποδέχεται ή όχι.

Γενετικές Βλάβες

Δεν καλύπτονται γενετικές βλάβες ή ζημιές ή κάθε είδους γενετικές ανωμαλίες ή ελαττώματα προερχόμενες από πάσης φύσεως ιατρικές πράξεις.

Αποθετικές ζημίες

Σημαντικότατη εξαίρεση, η οποία απαντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων κάλυψης της ιατρικής αστικής ευθύνης, αν όχι όλων.

Αποθετικές ζημίες εννοούνται τα διαφυγόντα κέρδη ασθενούς αν καταστεί ανίκανος να εργαστεί συνεπεία ιατρικού σφάλματος. Πράγματι, στις δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων διαφαίνεται πως –εκτός των άλλων ποινών- το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση ίση με το ετήσιο εισόδημα του ζημιωθέντος επί τα εναπομείναντα έτη συνταξιοδότησης.1

Η λύση του προβλήματος φαίνεται να είναι η αναζήτηση ασφαλιστικού οίκου του εξωτερικού, ΄με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει διαπραγμάτευση δημιουργίας ομαδικού προγράμματος κάλυψης αποθετικών ζημιών, ομαδικό που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα ατομικά προγράμματα ασφάλισης ιατρικής αστικής ευθύνης.

Εννοείται πως για τη δημιουργία τέτοιου προγράμματος οι ιατροί πρέπει να κινηθούν συλλογικά και όχι ατομικά, πχ ένωση χειρουργών, ένωση ορθοπαιδικών κλπ.

Στείρωση- Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Εξαίρεση η οποία απαντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων κάλυψης της ιατρικής αστικής ευθύνης, αν όχι όλων. Ειδικώς για την ΙΥΑ  η κάλυψη δεν δίνεται –κυρίως- επειδή στη διαδικασία εμπλέκονται και μη ιατρικές ειδικότητες, επομένως είναι δύσκολο-αν όχι αδύνατο- για τις ασφαλιστικές εταιρείες να εντοπίσουν σε ποιο στάδιο έγινε το λάθος.

Πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις

Δεν καλύπτονται οι αισθητικές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, εκτός αν ο σκοπός της επέμβασης είναι επανορθωτικός, δηλαδή αισθητική αποκατάσταση συνεπεία ατυχήματος, ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης.

Μολυσματικές νόσοι -AIDS –Ηπατίτιδα

Δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη για διάγνωση, θεραπεία, μετάδοση που εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσιολογικής Ανεπάρκειας και Ηπατίτιδας. Ειδικά για την ηπατίτιδα, η εξαίρεση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από παθολόγους, ηπατολόγους, γαστρεντερολόγους.

Σε κάποια προγράμματα αστικής ιατρικής ευθύνης, πέραν του AIDS και ηπατίτιδας, εξαιρούνται και οι μολυσματικοί νόσοι στο σύνολό τους.

Κλινικές μελέτες –δοκιμές φαρμάκων

Εύλογη εξαίρεση, αφού τόσο τα φάρμακα όσο και οι θεραπευτικές μέθοδοι που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο έχουν αυξημένες πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου.

Ακτινοβολίες

Εξαιρούνται παρενέργειες ή βλάβες που προέρχονται από ιονίζουσα ακτινοβολία, μόλυνση από ραδιενέργεια, χρήση ραδίου και ραδιοισοτόπων,. Επίσης εξαιρούνται παρενέργειες ή βλάβες που προέρχονται από χρήση οποιουδήποτε είδος πεδίου μαγνητικού ή ηλεκτομαγνητικού.

Οι γιατροί, των οποίων η ειδικότητα έχει άμεση σχέση με τις παραπάνω θεραπευτικές μεθόδους, θα πρέπει να έλθουν σε ειδική συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία αποδεχθεί την κάλυψη, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά-συνήθως- στους ειδικούς όρους του συμβολαίου.

Απώλεια βάρους

Δεν καλύπτονται οι επεμβάσεις ή οι θεραπευτικές αγωγές που σαν στόχο τους έχουν την απώλεια βάρους. Συνήθως δεν καλύπτονται και οι επεμβάσεις και οι θεραπευτικές αγωγές, απαντώνται όμως και προγράμματα που καλύπτουν τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Ολική αναισθησία σε ιατρεία

Δεν καλύπτεται η εκτέλεση -από οδοντιάτρους ή χειρουργούς -γενικής αναισθησίας ή οποιασδήποτε ιατρικής διαδικασίας που γίνεται υπό γενική αναισθησία, εκτός εάν πραγματοποιείται σε νόμιμο και εγκεκριμένο νοσοκομείο και ο ασθενής βρίσκεται υπό την επίβλεψη εγκεκριμένου αναισθησιολόγου.

Απαιτήσεις σε ΗΠΑ/Καναδά

Δεν καλύπτονται αξιώσεις αστικής ευθύνης από ασφαλιστικές περιπτώσεις που επιδικάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά.

Εμπλοκή καλυπτόμενων και μη καλυπτόμενων κινδύνων

Υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο καλυπτόμενος κίνδυνος να μην αποζημιωθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή είναι συνέπεια μη καλυπτόμενου κινδύνου. Για παράδειγμα, ιατρός παρέχει – εκτός ειδικότητας- πρώτες βοήθειες σε τραυματία, ιατρική πράξη η οποία καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Εάν όμως ο τραυματισμός προήλθε από μη καλυπτόμενο κίνδυνο- όπως για παράδειγμα πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες- υπάρχει σημαντικότατο ενδεχόμενο πιθανό ιατρικό λάθος να μην καλυφθεί από το συμβόλαιο.

Επιπλέον συνήθεις εξαιρέσεις

  • ιατρικό λάθος συνεπεία μέθης, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή ακόμα και αδυναμίας του ιατρού λόγω λήψης φαρμακευτικής αγωγής
  • ιατρικά λάθη τα οποία συνέβησαν σε χρόνο προγενέστερο της ασφάλισης, έστω και αν τα αποτελέσματα έγιναν ορατά κατά τη διάρκεια της ασφάλισης
  • τράπεζες αίματος
  • βλάβες που προήλθαν από μη εγκεκριμένες ιατρικές μεθόδους ή από μη εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ φαρμακευτική αγωγή
  • αναισθησία ασθενούς σε ιατρείο και όχι σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα ή/ και χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου
1 Γεώργιος Τρανταλίδης, Η αστική ευθύνη γυναικολόγου, εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, σελ. 143-150

Διαδικασία Ασφάλισης

Αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης Η σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιώτη γιατρού ή ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών( ιδιωτικά

Διαβάστε Περισσότερα »
Share it!