Νομική συμβουλευτική και κανονιστική συμμόρφωση

Νομική συμβουλευτική

Το εξειδικευμένο στο ιατρικό δίκαιο νομικό τμήμα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την lege artis άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους και η συνεπακόλουθη έγερση ιατρικής αστικής ευθύνης.

Λόγω της σημαντικότητας και ιδιαιτερότητας του ιατρικού λάθους της μη ενημέρωσης και συναίνεσης ασθενούς, δίδεται έμφαση στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιατρού, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 11 και 12 του ν.3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Το εξαιρετικής σημασίας όφελος της υπηρεσίας για την ιατρική κοινότητα είναι το γεγονός ότι δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις, ώστε να μην συντελεστεί το ιατρικό σφάλμα της μη ενημέρωσης και συναίνεσης ασθενούς.

Θυμίζουμε αυτό που αναφέρθηκε στα οικεία κεφάλαια της ιστοσελίδας μας, πως η απρόσκοπτη αποζημίωση, σε περίπτωση αυτού του ιατρικού σφάλματος, εξαρτάται απόλυτα από τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον ιατρό, ενέργειες που αναλύονται εξονυχιστικά στη Νομική Συμβουλευτική μας Υπηρεσία.

Περιεχόμενο της υπηρεσίας

 • Ποια είναι η υποχρέωση lege artis παροχής ιατρικών υπηρεσιών
 • Άρθρο 11 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, υποχρέωση ενημέρωσης ασθενούς. Ποια και πόσα είναι τα είδη οφειλόμενης ενημέρωσης, ποια είναι η έκταση της οφειλόμενης ενημέρωσης, τι είναι η νομιμοποιητική ενημέρωση, τόπος και χρόνος της ενημέρωσης, ποιο είναι το δικαίωμα του ασθενούς να μην ενημερωθεί, ενημέρωση για τους κινδύνους, ενημέρωση για τις οικονομικές συνέπειες της ασθένειας.
 • Άρθρο 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, υποχρέωση συναίνεσης ασθενούς. Τόπος-χρόνος-ανάκληση συναίνεσης, ποιες οι κατά νόμο προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης, συναίνεση ανηλίκων ασθενών, συναίνεση ανήλικων ασθενών με χωρισμένους γονείς, συναίνεση ασθενών υπό δικαστική συμπαράσταση, αδυναμία συναίνεσης, τι είναι η συναίνεση απαλλαγμένη από ελαττώματα, τι είναι η αντίθετη με τα χρηστά ήθη συναίνεση, ποιες είναι οι περιπτώσεις που δεν απαιτείται συναίνεση, συναίνεση ιατρικών επεμβάσεων, συναίνεση χρήσης ειδικού εξοπλισμού, ποιο είναι το δικαίωμα μη γνώσης του ασθενούς, ποιες οι συνέπειες της μη συναίνεσης.
 • Ποια η νόμιμη και προσήκουσα τήρηση του ιατρικού αρχείου
 • Ιατρικό απόρρητο και έννομες συνέπειες μη τήρησης
 • Προσωπικά δεδομένα ασθενών, πρακτικά θέματα περιπτώσεων χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ασθενών.

Υπηρεσία κανονιστικής συμμόρφωσης με την GDPR

Τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται ο ιατρός συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ευαίσθητων και ιδιαίτερων προσωπικών δεδομένων, αυτών της υγείας. Οι κίνδυνοι για τους ιατρούς μπορεί μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνουν: παράνομη επεξεργασία και κοινοποίηση δεδομένων.

Το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της IRMC, αποτελούμενο από πιστοποιημένους DPO, παρέχουν στην ιατρική κοινότητα τα GDPR Toolkits, τα οποία αποτελούν Συστήματα Συμμόρφωσης και ανανεώνονται διαρκώς (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) ενσωματώνοντας τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές στην προστασία δεδομένων.

Τι είναι ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή αλλιώς General Data Protection Regulation (GDPR) είναι ο νέος κανονισμός της Ε.Ε. που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

Ποιους αφορά ο GDPR;

Η εφαρμογή του GDPR είναι υποχρεωτική για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Με τον όρο «Επεξεργασία» εννοούμε τη συλλογή, διατήρηση, οργάνωση, διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν φυσικά πρόσωπα (ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα).Οι υποχρεώσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση της επεξεργασίας.

Ποια είναι η βασική καινοτομία του GDPR;

Αρχή της λογοδοσίας:

Η Αρχή της λογοδοσίας δεν επιβάλλει απλά στους υπευθύνους επεξεργασίας να είναι διαρκώς συμμορφωμένοι με τον GDPR, αλλά να μπορούν ταυτόχρονα και να το αποδεικνύουν. Δηλαδή, να διαθέτουν το φυσικό ή ψηφιακό υλικό που αποδεικνύει ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Ποιες είναι οι πηγές των κινδύνων και οι κίνδυνοι από τη μη συμμόρφωση;

Ενδεικτικές πηγές κινδύνων: α) Εργαζόμενοι-συνεργάτες: μη ομαλή εξέλιξη σχέσεων (καταγγελία για παραβίαση ΓΚΠΔ), συχνή εναλλαγή προσωπικού, σφάλματα κατά τη διαχείριση δεδομένων, β) Δυσαρεστημένοι πελάτες, γ) Ανταγωνιστές, δ) Κακόβουλοι τρίτοι, ε) Συμβάντα ασφαλείας, στ) Μεταβολή νομοθεσίας.

Ενδεικτικοί κίνδυνοι: α) Παράνομη κοινοποίηση δεδομένων, β) Παράνομη επεξεργασία, γ) Επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων, δ) Αγωγές αποζημίωσης υποκειμένων, ε) Βλάβη εταιρικής φήμης.

Τι κυρώσεις προβλέπονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης;

Ανάλογα με το είδος της παραβίασης, η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό μπορεί να επιφέρει διοικητικά πρόστιμα – κυρώσεις, τα οποία δύνανται να ανέλθουν:

 • στα 20 εκατομμύρια ευρώ ή
 • σε περίπτωση επιχειρήσεων, στο 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Πώς αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τον GDPR;

Η συμμόρφωση με τον GDPR, δηλαδή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν ευθέως από τον GDPR αποδεικνύεται με την εκπόνηση, υιοθέτηση, εφαρμογή και επαναξιολόγηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων.

Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων (ΣΔΔ) καλείται η λειτουργική ενότητα Κανονιστικών, Οργανωτικών και Τεχνικών μέτρων που διασφαλίζουν την ορθή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΣΔΔ περιλαμβάνει Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα ώστε να προσαρμόζεται η λειτουργία της επιχείρησης στις θεσμικές απαιτήσεις.

Ποια είναι η λύση που προτείνεται;

Η βέλτιστη λύση αποτελεί την προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε Φορέα/Εταιρείας προσαρμογή, με τρόπο που να εξοικονομείται χρόνος και χρήματα, ενώ παράλληλα ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Search

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο

  (+30) 210 9351033
  (+30) 6972 721 714

 • Email

  info@irmc.gr

 • Διεύθυνση

  Λεωφ. Βουλιαγμένης 90,
  166 74, Γλυφάδα

Share it!