Ιατρικό σφάλμα ανάληψης

Σφάλμα ανάληψης υπάρχει όταν ο ιατρός αναλαμβάνει ασθενή παρότι δεν διαθέτει τις ατομικές ικανότητες για αυτό ή δεν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την τήρηση του ενδεδειγμένου προτύπου επιμελείας.1

Αντιθέτως δεν στοιχειοθετείται σφάλμα ανάληψης σε περιπτώσεις που ο ιατρός, είτε δεν έχει ουσιαστική συμμετοχή στη θεραπεία του ασθενούς, είτε όταν δεν έχει την ευθύνη επιλογής τρόπου και μέσων θεραπείας του ασθενούς-πχ ειδικευόμενος ιατρός-, είτε όταν δεν εκπληρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης. 2

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία ειδικευόμενη ιατρός εκτίμησε η ίδια, χωρίς τη συνδρομή ειδικού γιατρού,  περιστατικού και αξιολόγησε λανθασμένα την κατάσταση του ασθενούς με αποτέλεσμα το θάνατό του. 3

Παραδείγματα σφάλματος ανάληψης είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Ανάληψη περιστατικού εκτός ειδικότητας . Όπως τονίζεται στη βιβλιογραφία για την ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης « …. η βλάβη του ασθενούς δεν προκαλείται από το ίδιο το γεγονός της ανάληψης , αλλά από κάποιο ειδικότερο σφάλμα στο οποίο υπέπεσε ο γιατρός, ακριβώς λόγω της εξ αρχής αδυναμίας του να ανταποκριθεί στο φύλο οφειλόμενο πρότυπο επιμέλειας» 4
  • Ανάληψη περιστατικού για το οποίο απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις η εξοικείωση με την επιλεγμένη μεθοδολογία 5

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη νομολογία είναι η απόφαση ΠΠρΧαν 226/2009, όπου γυναικολόγος ανέλαβε τη διενέργεια υπερήχου, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση.

  • Εκτέλεση ιατρικών πράξεων χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό  . Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τέλεση χειρουργικής επέμβασης σε μια οργανωμένη μονάδα υγείας,  αλλά στο ιατρείο και χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου
  • Παροδική αδυναμία λόγω κούρασης, ασθένειας ή επήρειας φαρμάκων.
  • Σημαντικό σφάλμα ανάληψης αποτελεί και η παράλειψη να ζητήσει τη συνδρομή άλλων ιατρών της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.6
  • Σφάλμα ανάληψης αποτελεί και η μη συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου, μολονότι το έχει ζητήσει ο ασθενής ή παραλείπει να συστήσει ο ίδιος τη συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου όταν αυτό επιβάλλεται από την κατάσταση της υγείας του ασθενούς 7
  • Σφάλμα ανάληψης αποτελεί και η μη εξοικείωση και εμπειρία σε σύγχρονες ιατροτεχνολογικές μεθόδους.8

Ασφαλιστική κάλυψη σφαλμάτων ανάληψης. Η ανάληψη περιστατικού εκτός ειδικότητας δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης, αφού η εκτίμηση του κινδύνου και η τελική ανάληψή του από τις ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται με βάση την ειδικότητα που δήλωσε ο γιατρός στην αίτηση ασφάλισης. Καλύπτεται μόνο στα πλαίσια παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου ξαφνικού και έκτακτου γεγονότος.

Η ίδια λογική υπάρχει και στην περίπτωση της παράλειψης να ζητηθεί η συνδρομή γιατρών διαφορετικής ειδικότητας όπου αυτό απαιτείται. 

Η κάλυψη των υπόλοιπων περιπτώσεων σφάλματος ανάληψης εξαρτάται από τους όρους, κάλυψεις, εξαιρέσεις και διατυπώσεις του κάθε προγράμματος αστικής ιατρικής ευθύνης ξεχωριστά.

1 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, ασφάλιση αστικης ιατρικής ευθύνης σελ.51
2 Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Γιώργος Τρανταλίδης, Η ευθύνη γυναικολόγου και μαιευτήρα σελ.89
3 ΑΠ 607/2010
4 Εκδόσεις Σάκκουλα, Αικατερίνη Φουντεδάκη, αστική ιατρική ευθύνη, σελ.419
5 Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, τόμος πρακτικών ημερίδας Ιατρικά Λάθη, Δεκέμβριος 2007,σελ.16, Ν.Κεραμάρης misuse errors
6 Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Γιώργος Τρανταλίδης, Η ευθύνη γυναικολόγου και μαιευτήρα σελ.93
7 Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Γιώργος Τρανταλίδης, Η ευθύνη γυναικολόγου και μαιευτήρα σελ.94
8 ΑΠ 472/2014
Share it!