Ιατρικό θεραπευτικό σφάλμα

Ορισμός θεραπευτικού σφάλματος.

Θεραπευτικά είναι τα σφάλματα τα οποία τελούνται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Σαν θεραπευτική διαδικασία νοούνται όλες εκείνες ιατρικές πράξεις που σαν στόχο έχουν την αντιμετώπιση και την ίαση της ασθενείας με οποιοδήποτε μέσο (φαρμακευτική αγωγή χειρουργική επέμβαση ή άλλες ιατρικές πράξεις). 1 

θεραπευτικό προνόμιο ιατρού.

Στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, αναγνωρίζεται στο γιατρό το δικαίωμα να επιλέγει θεραπεία, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά έναντι άλλης, για τον συγκεκριμένο ασθενή, με βάση τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης, ενώ πρέπει να παραλείπει την χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση (σχετικά άρθρο 3 §3 του Κ.Ι.Δ.).

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της θεραπευτικής μεθόδου στο γιατρό, αλλά αυτό αλλά σαφώς οριοθετείται με βάση τρεις κεντρικούς άξονες: α) Οι κανόνες της ιατρικής επιστήμης, β) Το πρότυπο ποιότητας του ιατρικού επαγγέλματος (ιατρικά standards) και γ) Το συμφέρον του ασθενούς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η ελευθερία της θεραπευτικής επιλογής που αναγνωρίζεται στον ιατρό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ασυδοσία  εκ μέρους του, παρά μόνο αποτελεί μία ελευθερία επιλογής μεταξύ περισσότερων θεραπευτικών μεθόδων, οι οποίες δύνανται να δικαιολογηθούν ως δυνητικά εφαρμόσιμες επιλογές, με βάση πάντα πραγματικά και επιστημονικά κριτήρια. 2

Ενδεικτικά θεραπευτικά σφάλματα.

Σφάλμα επιλογής θεραπευτικής μεθόδου αποτελούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Επιλογή ακατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου. Στη βιβλιογραφία για την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης αναφέρεται πως συνιστά σφάλμα λανθασμένη θεραπευτική μέθοδος όταν δεν συντρέχουν κριτήρια αποτελεσματικότητας αυτής ή αν η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος δεν έλαβε υπόψη συμπτωματολογία, εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις, καθώς και την εν γένει κλινική εικόνας του ασθενούς. 3 
  • Μη παροχή ή καθυστερημένη θεραπεία.
  • Παράλειψη θεραπευτικής ενημέρωσης. Είναι η εσφαλμένη παροχή ιατρικών συμβουλών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του ασθενούς. Ιδιαίτερα σημαντική είναι τη θεραπευτική ενημέρωση για το μετεγχειρητικό στάδιο ασθενούς μετά από χειρουργική επέμβαση. 4 
  • Λανθασμένος χειρισμός εργαλείων. τέτοιου είδους χειρισμοί μπορεί να είναι αδέξιοι ή βίαιοι χειρισμοί, λανθασμένοι χειρισμοί χειρουργικών εργαλείων, εγκατάλειψη εργαλείων ή υλικών στο σώμα του ασθενούς  και η μη παρακολούθηση των μηχανημάτων ελέγχου της κλινικής εικόνας του ασθενούς. 5 
  • Λανθασμένη συνταγογράφηση ή φαρμακευτική αγωγή. Τέτοιου είδους σφάλμα συνιστούν η χορήγηση λανθασμένου φαρμάκου, η μη χορήγηση φαρμάκου, η λανθασμένη δοσολογία, η χορήγηση φαρμάκων τα οποία δεν έχουν τις προσήκουσες εγκρίσεις και άδειες ή αποτελούν προΐόν κλινικής μελέτης.
  • Μη ενημέρωση ασφαλείας σχετικά με μετεγχειρητική πορεία ασθενούς
  • Παράλειψη παρακολούθησης πορείας ασθενούς

Ασφαλιστική αντιμετώπιση θεραπευτικών σφαλμάτων

Τα θεραπευτικά σφάλματα καλύπτονται από τα συμβόλαια ιατρικής αστικής ευθύνης πάντοτε ανάλογα με τους όρους και τις ιδιαίτερες διατυπώσεις του καθενός.

Ενδεικτική νομολογία ιατρικών σφαλμάτων

ΔΕφΠειρ 391/2008, ΑΠ 418/2008, ΣτΕ 1531/2018, ΑΠ 1187/2017, ΔΠρΑθ 4281/2006, ΔΕφΠειρ 2039/2008.

1Εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα, Γ.Τρανταλίδης, ιατρικό σφάλμα, σελ 107
2 Εκδόσεις Σάκκουλα, Αικ. Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη σελ 344-345
3 Εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα, Γ.Τρανταλίδης, ιατρικό σφάλμα, σελ 108-109
4 Εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα, Γ.Τρανταλίδης, ιατρικό σφάλμα, σελ 115
5 Εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα, Γ.Τρανταλίδης, ιατρικό σφάλμα, σελ 110
Share it!