Δικαιώματα ασφαλισμένου ιατρού

Δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης

Το δικαίωμα ασφαλιστικής εναντίωσης θεμελιώνεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 του ασφαλιστικού νόμου 2496/1997. Διασφαλίζει τη δυνατότητα του ασφαλισμένου γιατρού να αποδεσμευθεί από την ασφαλιστική σύμβαση στις ακόλουθες δυο περιπτώσεις:

  1. Όταν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου που αποστέλλει προς υπογραφή η ασφαλιστική εταιρεία παρεκκλίνει από το περιεχόμενο της αίτησης ασφάλισης του γιατρού.

Σε αυτή τη περίπτωση ο νόμος δίνει περιθώριο υπαναχώρησης ένα μήνα (30 ημέρες) από την ημερομηνία παραλαβής του συμβολαίου. Άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται πως η σύμβαση γίνεται δεκτή με τις παρεκκλίσεις που έχει θέσει η εταιρεία1 και οι οποίες-κατά το νόμο- θα πρέπει να βρίσκονται στη πρώτη σελίδα του συμβολαίου, με έντονα γράμματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφαλιστική εταιρεία να έχει παραδώσει έντυπο υπαναχώρησης, όπως υποχρεούται από το νόμο.

  1. Όταν κατά την παράδοση του συμβολαίου στον γιατρό, η ασφαλιστική παρέλειψε να παραδώσει τους ασφαλιστικούς όρους ή και πληροφορίες που υποχρεούται από το νόμο. Κατά τον νόμο 2

η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισμένο γιατρό πληροφορίες που αφορούν: α) το εφαρμοστέο δίκαιο που καθορίζει την ασφαλιστική σύμβαση β) την έδρα της ασφαλιστικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου που εκδίδει το συμβόλαιο.

Επιπλέον, κατά το άρθρο 2 παρ.4 του ΑσφΝ 2496/1997, η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από γενικούς ή ειδικούς όρους, τους οποίους υποχρεούται να παραδίδει στον ασφαλισμένο.

Σε αυτή τη περίπτωση ο νόμος δίνει περιθώριο υπαναχώρησης 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του συμβολαίου. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο ασφαλιστής δεν ενημερώσει ρητά το γιατρό για το δικαίωμα υπαναχώρησης και δεν του παρέχει το απαραίτητο έντυπο υπαναχώρησης, ο νόμος δίνει στο γιατρό δεύτερη αποσβεστική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης, της τάξης δέκα (10) μηνών.

Ισχύς συμβολαίου μέχρι την ημερομηνία παρέλευσης των 30 ημερών

Το ερώτημα που έχει τεθεί από τη νομική κοινότητα είναι αν το συμβόλαιο αποζημιώνει σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός κίνδυνος συμβεί κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του ενός μηνός, κατά τον οποίο ο γιατρός έχει προθεσμία υπαναχώρησης. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν αναπτυχθεί τρεις διαφορετικές θεωρίες από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους νομικούς, οι οποίες είναι αντικρουόμενες. 3

Ως μη νομικοί αυτονόητα δεν δυνάμεθα να τοποθετηθούμε επί νομικού θέματος και επί της ορθότητας της μιας ή άλλης θεωρίας.

Καθήκον μας είναι η ενημέρωση για τον πιθανό κίνδυνο. Ως εκ τούτου συστήνουμε ο ενδιαφερόμενος ιατρός να θέσει στην ασφαλιστική εταιρεία έγγραφο ερώτημα για το τι ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου πως η έγγραφη απάντηση της εταιρείας έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τρόπος κοινοποίησης δήλωσης εναντίωσης

Παρότι ο τρόπος κοινοποίησης της δήλωσης υπαναχώρησης προς την ασφαλιστική εταιρεία δεν καθορίζεται από το νόμο, είναι προτιμότερο αυτό να γίνεται με συστημένη επιστολή. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το ευαπόδεικτο της ημερομηνίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Συνέπειες μη άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης για μη παράδοση ασφαλιστικών όρων

Σε περίπτωση που ο γιατρός δεν εναντιωθεί μέσα στις αποσβεστικές ημερομηνίες που περιγράφονται ανωτέρω, για την μη παράδοση των όρων του συμβολαίου, η άπρακτη παρέλευση των ημερομηνιών σημαίνει πως η σύμβαση ισχύει αναδρομικά και διέπεται από τους γενικούς ασφαλιστικούς όρους που εφαρμόζονται, κατά τη συνήθη πρακτική, στις συμβάσεις της ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης .4

1 ΑΠ 1825/2008, ΑΠ 1308/2007, ΕΠΙ.ΔΙΚ.Ι.Α 2009,412
2 Ν.Δ 400/1970,αρ.4,παρ.2, περ.Η
3 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, Η ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης σελ. 194-198
4 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, Η ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης σελ. 204-205
Share it!