Διαδικασίες αποζημίωσης

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι διαδικασίες που πρέπει  να ακολουθηθούν, στην απευκταία περίπτωση της αποζημίωσης λόγω ιατρικού λάθους. Επίσης, θα παρουσιαστούν σημαντικά στοιχεία για τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, δηλαδή της αποζημίωσης και της παροχής νομικής προστασίας.

Βήμα 1. Ενημέρωση ασφαλιστικής εταιρείας

Σε περίπτωση που ο ιατρός πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την πρόθεση ζημιωθέντος ασθενούς να κινηθεί νομικά εναντίον του, ζητώντας αποζημίωση, θα πρέπει μέσα σε διάστημα 8 ημερών να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για την ασφάλιση της αστικής ιατρικής του ευθύνης.

Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 7 του ασφαλιστικού νόμου 2496/ 1997 και συγκεκριμένα στην παράγραφο ένα, όπου αναφέρεται « Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει ο ασφαλιστής. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.»

Η συγκεκριμένη υποχρέωση συνιστά το λεγόμενο ασφαλιστικό βάρος της ενημέρωσης επέλευσης του κινδύνου όπου διεξοδικά αναλύεται στην ενότητα “Υποχρεώσεις ασφαλισμένου γιατρού”.

Βήμα 2. Παροχή πληροφοριών

Ο ιατρός, σε περίπτωση έγερσης αγωγής, υποχρεούται να παραδώσει αμέσως στην ασφαλιστική εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που θα του κοινοποιηθεί και γενικά να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην εξακρίβωση της ευθύνης και της έκτασης των ζημιών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρία για τις συνθήκες τέλεσης του ιατρικού σφάλματος, να παραδώσει κάθε στοιχείο του ιατρικού φακέλου που είναι χρήσιμο για την εξακρίβωση της ευθύνης, να βρει αν χρειαστεί μάρτυρες κλπ.

Στο σημείο αυτό διαφαίνεται η σημαντικότητα της νόμιμης τήρησης ιατρικού αρχείου από την πλευρά του ιατρού. Και αυτό γιατί, από τη στιγμή που τα ιατρικά αρχεία είναι κρίσιμα για την εξακρίβωση της ευθύνης του ιατρού, αντιλαμβάνεται κανείς πως αν δεν υπάρχουν τα κρίσιμα αυτά στοιχεία μπορεί να τεθεί και προβληματισμός ως προς την αποζημίωση.

Πολύ σημαντική παράμετρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης  είναι όρος που απαντάται στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με τον οποίο ο ιατρός δεν πρέπει αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη του, ούτε να υποσχεθεί οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με την απαίτηση, ούτε να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος ή δαπάνη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Ο παραπάνω αποτελεί εύλογο όρο αφού,  πρώτον ιατρικό σφάλμα δεν σημαίνει κατ ανάγκη ευθύνη του ιατρού,  δεύτερον γιατί ο ιατρός δεν έχει τις νομικές γνώσεις να κρίνει αν το ιατρικό σφάλμα επισείει αστική ευθύνη, τρίτον και κυριότερο η αστική ευθύνη του ιατρού τεκμαίρεται μόνο κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής απόφασης η εξώδικου συμβιβασμού, στον οποίον συμμετείχε και ασφαλιστική εταιρεία.

Βήμα 3. Ενέργειες ασφαλιστικής εταιρείας

Θα πρέπει να σημειωθεί πώς η ασφαλιστική εταιρία έχει ενεργό συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία διευθέτησης των αξιώσεων που προβάλλονται κατά του ιατρού. Και αυτό γιατί έχει έννομο συμφέρον να αποδειχτούν αβάσιμες οι αξιώσεις του ζημιωθέντος ασθενούς, ώστε να αποφευχθεί η αποζημίωση.

Για αυτό το λόγο, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης αναφέρεται πώς η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χειρισμού της υπόθεσης για λογαριασμό του ιατρού, καθώς και του διορισμού δικηγόρου, υπευθύνου για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του ιατρού.

Η ασφαλιστική εταιρεία θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των αξιώσεων του ασθενούς, τις πληροφορίες που πήρε από τον ασφαλισμένο ιατρό για το συμβάν, τις πληροφορίες που πήρε από τυχόν μαρτυρικές καταθέσεις, από τυχόν πραγματογνωμοσύνες η από επιτόπια έρευνα, με δική της πρωτοβουλία.1

Μετά από αυτά θα αξιολογήσει αν οι αξιώσεις κατά του ιατρού είναι βάσιμες ή αβάσιμες. Για να θεωρηθούν βάσιμες οι αξιώσεις θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: .2

Πρώτον, η ζημία που προκλήθηκε στον ασθενή και οδήγησε στην έγερση αξιώσεων κατά του ιατρού, να καλύπτεται από τους όρους το ασφαλιστήριου συμβολαίου.

  Δεύτερον, η ζημία να έχει σαν αποτέλεσμα την έγερση της αστικής ευθύνης του γιατρού.

Τρίτον, η ζημία να δημιουργεί οφειλή που απειλεί την περιουσία του ιατρού

Βήμα 3.1 Βάσιμες αξιώσεις

Εάν οι αξιώσεις του ζημιωθέντος ασθενούς αποδειχθούν βάσιμες, τότε η ασφαλιστική εταιρεία, πάντα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση στο ζημιωθέντα ασθενή.

Θα πρέπει να σημειωθεί πώς η καταβολή του ασφαλίσματος συνήθως γίνεται απευθείας στον ασθενή και αυτό σημαίνει την αυτόματη απαλλαγή του ιατρού προς αποζημίωση. Κατ εξαίρεση η αποζημίωση δίνεται στον ασφαλισμένο ιατρό μόνο, αν αυτός έχει ήδη αποζημιώσει τον ζημιωθέντα ασθενή.

Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλει να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία προσδιορίζεται από το ανώτατο ασφαλιστικό όριο ευθύνης το οποίο έχει δεσμευτεί να καλύψει.

Θα πρέπει να τονισθεί πως σε περίπτωση αποζημίωσης, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου, το ασφαλιστικό όριο δεν ανανεώνεται αυτομάτως. Για παράδειγμα, ιατρός έχει συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία συμβόλαιο αστικής ευθύνης με ασφαλιστικό όριο 500.000 €. Σε περίπτωση υποθετικής αποζημίωσης 400.000 € , μέχρι το τέλος της ουσιαστικής διάρκειας του συμβολαίου,  το διαθέσιμο ασφαλιστικό όριο είναι 100.000 €.

Βήμα 4.   Νομική προστασία

Η συνολική προστασία του ασφαλισμένου ιατρού επιτυγχάνεται, όχι μόνο με την καταβολή αποζημίωσης από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά και της νομικής προστασίας με αμυντική μορφή που οφείλει να παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 25 το ασφαλιστικού νόμου 2496/1997 αναφέρεται η υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να καλύψει τις νομικές δαπάνες που απαιτούνται για την απόκρουση των βάσιμων ή αβάσιμων αξιώσεων του ασθενούς.

Συγκεκριμένα η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δικαστικές και εξώδικες δαπάνες που έχουν σχέση με την υπεράσπιση του ιατρού.

Αυτές μπορεί να είναι αμοιβές δικηγόρων και μαρτύρων δικαστικών επιμελητών, η επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, τόκοι ή δαπάνες εξώδικης επίλυσης διαφοράς.

1 Σοφία Κυράνου, η ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης ,εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.318
2 Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο ,εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.267

Διαδικασία Ασφάλισης

Αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης Η σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιώτη γιατρού ή ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών( ιδιωτικά

Διαβάστε Περισσότερα »
Share it!