Διαδικασία Ασφάλισης

Αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης

Η σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιώτη γιατρού ή ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών( ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές).

Με τη σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τα ιατρικά σφάλματα και λάθη που προκύπτουν από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος του ιδιώτη γιατρού. Από την άλλη, ο ασφαλισμένος ιδιώτης ιατρός αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου που έχει συμφωνηθεί καθώς και την υποχρέωση να εναρμονιστεί με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο.

Για να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη προηγείται η αίτηση ασφάλισης του ιδιώτη γιατρού προς την ασφαλιστική εταιρεία. Η αίτηση ασφάλισης είναι γραπτή και μέσα σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ουσιώδη στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στην ασφαλιστική εταιρεία για να εκτιμήσει τον κίνδυνο.

Τα απαραίτητα για την εκτίμηση του κινδύνου στοιχεία περιλαμβάνονται σε ερωτηματολόγιο που υπάρχει στην αίτηση ασφάλισης και στο οποίο ερωτηματολόγιο ο ιατρός οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια και ειλικρίνεια.

Η υποχρέωση αυτή του ιατρού προκύπτει από το άρθρο 3 του ασφαλιστικού νόμου 2496/1997, όπου αναφέρεται πως ο  λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου.

Στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί την υποχρέωση προσυμβατικής αναγγελίας του κινδύνου, για την οποία γίνεται λόγος στην ενότητα “υποχρεώσεις ασφαλισμένου ιατρού.”

Με δεδομένο πως η εκτίμηση του κινδύνου, από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρείας, γίνεται με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που αυτή είχε καταρτίσει, τεκμαίρεται πως έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεν μπορεί να επικαλεστεί μετά τη σύναψη της σύμβασης ότι υπήρξαν αναπάντητες ερωτήσεις ή μερικώς απαντημένες.

Ο κρίσιμος ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου

Το άρθρο 2 παράγραφος 6 του ασφαλιστικού νόμου υποχρεώνει την ασφαλιστική εταιρεία, ως προσυμβατική υποχρέωση, να παρέχει ορισμένες πληροφορίες στον υποψήφιο για ασφάλιση ιατρό.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ασφαλιστική εταιρία  υποχρεούται να δώσει πληροφορίες για το εφαρμοστέο της σύμβασης δίκαιο, καθώς και για την διεύθυνση της έδρας της.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για την ασφάλιση της αστικής ιατρικής ευθύνης1 η ενημέρωση αυτή θα ήταν αποτελεσματικότερη αν κατά το προσυμβατικό στάδιο η ασφαλιστική βαρύνονταν με την υποχρέωση να παρέχει συμβουλές που θα καθόριζαν την επάρκεια η μη της ασφαλιστικής σύμβασης. Τέτοιου είδους συμβουλές θα μπορούσαν να είναι η ανάλυση των ιδιαίτερων κινδύνων της ειδικότητας του ιατρού, το ποσοστό κάλυψης όλων των πιθανών νομικών αξιώσεων κατά του γιατρού, πώς και με ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιείται το συμβόλαιο κλπ.

Στο σημείο αυτό γίνεται φανερή σπουδαιότητα του ρόλου του ασφαλιστικού συμβούλου. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα πρέπει να έχει επαρκή εικόνα

  • της νομοθεσίας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
  • της δημοσιευμένης νομολογίας  των ελληνικών δικαστηρίων, σχετικής με το ιατρικό σφάλμα
  • των ιδιαίτερων κινδύνων που απειλούν τον υποψήφιο για ασφάλιση γιατρό, όπως για παράδειγμα κατηγορίες ιατρικών λαθών και ασφαλιστική αντιμετώπιση αυτών
  • της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της ασφαλιστικής τεχνικής και πρακτικής
  • Καλύψεων, παροχών και εξαιρέσεων όλων ανεξαιρέτως των συμβολαίων αστικής ιατρικής ευθύνης.

Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να συμβουλεύσει για το ποιες είναι οι πιθανές νομικές βάσεις αξίωσης κατά του ιατρού και κατά πόσο αυτές καλύπτονται από τα υπάρχοντα ασφαλιστήρια προγράμματα αστικής ευθύνης.

Επιπλέον θα είναι σε θέση να διαγνώσει ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι άσκησης της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας, έτσι ώστε να διαφανεί ποιο από τα ασφαλιστήρια προγράμματα καλύπτει πληρέστερα τους κινδύνους αυτούς.

1 Σοφία Κυράνου , ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης,  εκδόσεις σάκκουλα σελίδα 128

Διαδικασία Ασφάλισης

Αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης Η σύμβαση ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιώτη γιατρού ή ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών( ιδιωτικά

Διαβάστε Περισσότερα »
Share it!