Διάφορα ιατρικά σφάλματα

Ιατρικά σφάλματα οργανωτικής φύσης

Είναι αυτά που σχετίζονται με την οργάνωση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Τέτοια μπορεί να είναι:

  • Η οργάνωση του ιατρείου/νοσοκομείου με τον απαραίτητο ιατρικό-φαρμακευτικό εξοπλισμό
  • Η ασφάλεια μηχανημάτων και επίπλων του ιατρείου/νοσοκομείου συνολικότερα
  • Οι συνθήκες υγιεινής του ιατρείου/νοσοκομείου, πλημμελής συντήρηση ή απολύμανση ιατρικών εργαλείων και μηχάνημάτων
  • Επάρκεια βοηθητικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Μη ιατρικός έλεγχος

Η συγκεκριμένη ευθύνη υφίσταται εφόσον ο γιατρός δεν πραγματοποίησε τη προσήκουσα , από τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, εξέταση του ασθενούς, πχ μη κλινική εξέταση, μη λήψη ιστορικού, μη διενέργεια απαιτούμενων εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Δια βίου ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρού

Ιατρικό σφάλμα αποτελεί η μη ενημέρωση του γιατρού για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, για τις νέες θεραπευτικές μεθόδους –ιδίως της ειδικότητάς του– και η μη εκπαίδευση χρήσης νέας ιατρικής τεχνολογίας 1 

 Τα παραπάνω αποτελούν και νομική υποχρέωση του γιατρού και ορίζονται στο Άρθρο 10 του Κ.Ι.Δ.

Διευκρινίζεται πάντως πως δεν αποτελεί ιατρικό σφάλμα προσφάτως ανακαλυφθείσα ιατρική μέθοδος που δεν είναι ευρέως γνωστή, αλλά αποτελεί κτήμα λίγων μόνο ειδικών επ’αυτής. 2 

Μη αμιγώς επιστημονικά ιατρικά σφάλματα

Υπάρχουν και κατηγορίες σφαλμάτων που δεν εντάσσονται στα αμιγώς επιστημονικά ιατρικά σφάλματα, αλλά εντάσσονται στις εκ του νόμου (συμβατικές) υποχρεώσεις του γιατρού. Τέτοια είναι:

  • Η μη τήρηση του ιατρικού απορρήτου και του καθήκοντος εχεμύθειας.
  • Η μη επιστροφή του φακέλου του ασθενούς.
  • Η μη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του ασθενούς .
  • Η μη τήρηση προσήκοντος ιατρικού αρχείου.

Ασφαλιστική κάλυψη μη αμιγώς επιστημονικών λαθών:

Για τα μεν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών δεν υπάρχει κάλυψη από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης, τα οποία εξαιρούν της κάλυψης οτιδήποτε μπορεί να καλυφθεί από διαφορετικού τύπου ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η απώλεια, καταστροφή ή παράνομη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων ασθενών δύνανται να καλυφθούν από τα συμβόλαια Cyber Insurance.

Τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης, ούτε ρητά τις εξαιρούν, αλλά ούτε ρητά τις καλύπτουν.

Κατά συνέπεια υπάρχει δυσχέρεια συμβουλευτικής αν καλύπτονται ή όχι 3 και άρα θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στις διατυπώσεις των όρων των συμβολαίων, αλλά και σε διασταλτική ερμηνεία τυποποιημένων εξαιρέσεων των συμβολαίων (π.χ ένταξη των παραπάνω στις συμβατικές ευθύνες του ιατρού, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια) .

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα δύναται να διευθετηθεί με έγγραφο ερώτημα προς την εταιρεία που θα επιλέξετε να συνεργαστείτε, η έγγραφη απάντηση της οποίας έχει δεσμευτικό για αυτήν χαρακτήρα.

1 Εκδόσεις Σάκκουλα, Σοφία Κυράνου, Η ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης σελ. 54
2 Στ.Κότσιανος, Η ιατρική ευθύνη αστική και ποινική, σελ.68
3 Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Έφη Τζίβα, Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης, σελ.36
Share it!