Ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης

Ορθή και χωρίς προβλήματα αποζημίωση: η πεμπτουσία των προγραμμάτων ασφάλισης ιατρικής αστικής ευθύνης. Πως θα την επιτύχετε

Η απρόσκοπτη αποζημίωση, σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος, είναι το Α και Ω σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ιατρικής αστικής ευθύνης.

Η ανάλυση που θα δείτε στις σελίδες μας θα βοηθήσει να κατανοήσετε κυρίως ποιες είναι οι “κρυφές”ρήτρες μη αποζημίωσης, εκτός των ρητών εξαιρέσεων.

Είναι οι ρήτρες οι οποίες η κατανόηση της σημαντικότητάς τους απαιτεί συνδυασμό γνώσεων της ιατρικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και της ασφαλιστικής πρακτικής και τεχνικής.  

Ειδικότερα:

1ον . Στην ενότητα « Νόμιμες βάσεις αξίωσης κατά του γιατρού» θα βρείτε ποιες είναι οι νομικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται στις αγωγές κατά των ιατρών, κυρίως όμως  αν και κατά πόσο αυτές καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

2ον. Στην  ενότητα «Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης» , μεταξύ των άλλων, αναλύεται μια κρισιμότατη παράμετρος που είναι δυνατό να οδηγήσει σε μη αποζημίωση,  δηλαδή οι προϋποθέσεις  κάτω από τις οποίες ενεργοποιούνται και αποζημιώνουν τα συμβόλαια. 

3ον. Στην ενότητα «Κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων» θα βρείτε – μεταξύ των υπολοίπων -δύο πολύ σημαντικά ιατρικά σφάλματα που η αποζημίωσή τους από τα συμβόλαια αστικής ευθύνης είναι αμφίβολη: αυτά της μη ενημερωμένης και έγκυρης συναίνεσης ασθενούς και του σφάλματος ανάληψης.

4ον. Η ενότητα «Υποχρεώσεις ασφαλισμένου γιατρού» αποτελεί αποτύπωση των ρητών υποχρεώσεων που ορίζει ο ασφαλιστικός νόμος 2496/1997, υποχρεώσεις που αν δε εκπληρωθούν από τον ιατρό τίθεται σε αμφιβολία η απρόσκοπτη αποζημίωση, μερικώς ή και συνολικώς.

Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης. Ποια οφέλη και προστιθέμενη αξία σας δίνει η συνεργασία με την IRMC

Η IRMC συνιστά έναν από τους πλέον καταρτισμένους Συμβούλους στην τόσο τεχνική και απαιτητική ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης.

Δεν συγκρίνουμε, μόνο, όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης μεταξύ τους,  για να προτείνουμε το καταλληλότερο στους πελάτες μας.

Πρώτα και πάνω από όλα έχουμε μελετήσει την ιατρική νομοθεσία και πλήθος νομολογίας για το ιατρικό σφάλμα, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ποιο πρόγραμμα καλύπτει πληρέστερα τις επιταγές της νομοθεσίας, για τον συγκεκριμένο ιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Το όφελος για τους πελάτες μας ιατρούς είναι  ότι μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό η πιθανότητα να μην αποζημιωθούν ορθά, σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος,  γιατί:

  • Παρέχουμε εξατομικευμένες και όχι “copy-paste” λύσεις. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν προγράμματα ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης και άρα γνωρίζουμε τα υπέρ και κατά κάθε προγράμματος.
  • Προφυλάσσουμε τους πελάτες μας, όχι μόνο από τις ρητές εξαιρέσεις, αλλά κυρίως από αυτές που είναι «αόρατες» και συνιστούν ρήτρες μη αποζημίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επισφαλής και αβέβαιη κάλυψη ιατρικών σφαλμάτων που επιφέρει η παραβίαση των άρθρων 11 και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
  • Βοηθάμε τους πελάτες μας να προλαμβάνουν τα ιατρικά σφάλματα που η αποζημίωσή τους είναι επισφαλής και αβέβαιη. Για τα σφάλματα αυτά, η συνεργαζόμενη με την IRMC δικηγορική εταιρεία ιατρικού δικαίου παρέχει νομική συμβουλευτική υπηρεσία για το πως θα αποφευχθούν.
  • Προστατεύουμε τους πελάτες μας, με συμβουλευτική που αφορά το πως θα είναι σύννομοι με τις ρήτρες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ενεργοποιούνται τα προγράμματα ασφάλισης ιατρικής αστικής ευθύνης.
  • Εκπαιδεύουμε αναλυτικά για το πως θα αποφευχθεί η παραβίαση των υποχρεώσεων που ορίζει ο Ασφαλιστικός Νόμος 2496/1997, υποχρεώσεις που οι συνέπειες μη τήρησης συνιστούν συνήθως ρήτρες μη αποζημίωσης.
  • Οι πελάτες μας γνωρίζουν ποιο ασφαλιστικό όριο να επιλέξουν γιατί έχουμε αναπτύξει μεθοδολογία εκτίμησης του προσήκοντος ορίου ασφάλισης για κάθε ιατρική ειδικότητα.

Η γνώση είναι δύναμη.

Αποποίηση ευθύνης – Disclaimer

Θα θέλαμε να σημειώσουμε και να τονίσουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι παρατηρήσεις και αναλύσεις που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας δεν αποτελούν κανενός είδους συμβουλή, αλλά συνιστούν την επαγγελματική μας άποψη.

Η παράθεση νομικών εκφάνσεων της αστικής ιατρικής ευθύνης δεν γίνεται με στόχο να υποκαταστήσουμε τη νομική επιστήμη. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε επαγγελματικό ατόπημα στα όρια της αντιποίησης νομικού επαγγέλματος.

Η παρουσίασή τους γίνεται με στόχο να καταδειχτούν οι κίνδυνοι για τον ιατρό ,αλλά κυρίως για να παρουσιαστεί η ασφαλιστική αντιμετώπιση του εκάστοτε θέματος.

Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης προς επίρρωση  των αναλύσεων μας παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία για την ασφάλιση και ανάλυση της ιατρικής αστικής ευθύνης. Ως οφείλουμε, ως μη νομικοί, δεν παίρνουμε θέση υπέρ της ορθότητας η μη των νομικών απόψεων που παρατίθενται από τη βιβλιογραφία.

Η αναγκαιότητα ασφάλισης της αστικής ιατρικής ευθύνης

Η μεταφορά του κινδύνου του ιατρικού σφάλματος στην ιδιωτική ασφάλιση, μέσω των προγραμμάτων αστικής ιατρικής ευθύνης, κρίνεται απόλυτα αναγκαία.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ασφάλιση της αστικής ιατρικής ευθύνης είναι πολλοί, διαφορετικοί και εξαιρετικά σημαντικοί.

  • Αυξημένες πιθανότητες ιατρικού σφάλματος

Κατά την άσκηση του επαγγέλματος ο ιατρός προβαίνει σε μια σειρά ιατρικών πράξεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Οι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους ιατρικές πράξεις αναγκαστικά σηματοδοτούν την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους ιατρικών σφαλμάτων, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες ιατρικού σφάλματος.

  • Σοβαρότητα ιατρικών λαθών

Ένα ιατρικό σφάλμα -κυρίως στις επεμβατικές ειδικότητες- μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην υγεία του ασθενούς, πολλές φορές και τον θάνατο. Στη δημοσιευμένη έρευνα του Πανεπιστήμιου Πειραιώς το 2012 «Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ιατρικών Σφαλμάτων: Ερευνητικά ευρήματα από την Ελλάδα» τα συμπεράσματα κατέδειξαν πως από τα αναλυθέντα στην έρευνα ιατρικά σφάλματα το 37,84 % αυτών οδήγησε σε θάνατο, ενώ το 35,91% σε μόνιμη αναπηρία των ασθενών, ποσοστό που αγγίζει το 75% !!!

  • Το ιατρικό σφάλμα κοστίζει

Δυστυχώς, είναι συχνό φαινόμενο οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά των γιατρών, σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος να είναι υπέρογκες.

Στην ως άνω  έρευνα του Πανεπιστήμιου Πειραιώς καταγράφηκαν οι μέσοι όροι αποζημίωσης ανά ειδικότητα. Τα ευρήματα είναι δυστυχώς τρομακτικά.

Για παράδειγμα, η μέση αποζημίωση για την ειδικότητα της Μαιευτικής -Γυναικολογίας ήταν 623.146€, για την ειδικότητα της Νευροχειρουργικής 459.733 €, για την Ορθοπαιδική ειδικότητα 264.148 €. Έκπληξη προκαλούν οι μέσες επιδικασθείσες αποζημιώσεις των ειδικοτήτων της Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας οι οποίες ήταν 279.870 € και 210.854 € αντίστοιχα.

  • Συναλλακτικά ήθη

Τα συναλλακτικά ήθη έχουν μεταβληθεί άρδην και ως εκ τούτου οι ασθενείς είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι και υποψιασμένοι στην έννοια της έγερσης αξίωσης αποζημίωσης για ιατρικό σφάλμα, από ότι στο παρελθόν. Το φαινόμενο αυτό επιτείνεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης.

Με δεδομένο πως υπάρχουν αρκετοί δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες εξειδικευμένοι στο ιατρικό σφάλμα. γίνεται προφανές, πως με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου δικηγόρου, η υπόθεση μπορεί να πάρει σοβαρές διαστάσεις.

Share it!