Ανάλυση και αξιολόγηση επαγγελματικών κινδύνων

Κατά το στάδιο αυτό  της μελέτης αναλύονται και αξιολογούνται οι επαγγελματικοί ασφαλίσιμοι κίνδυνοι, δηλαδή αυτοί που προκύπτουν από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Έμφαση δίνεται στους παρακάτω επαγγελματικούς κινδύνους:

Α.  Αστική Ιατρική Ευθύνη

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε πως τα στελέχη της IRMC συγκαταλέγονται στους  πλέον καταρτισμένους συμβούλους στην διαχείριση της ιατρικής αστικής ευθύνης, η οποία αποτελεί και τη βασική μας εξειδίκευση.

Η Αστική Ιατρική Ευθύνη συνεπεία ιατρικού σφάλματος είναι από τους δυσκολότερους σε ανάλυση κινδύνους, σε επίπεδο Risk Management, αλλά συνεπακόλουθα σε επίπεδο ασφάλισης του κινδύνου.

Και αυτό γιατί η σε βάθος κατανόησή της απαιτεί γνώση της ιατρικής νομοθεσίας, των νομικών βάσεων των αξιώσεων των ασθενών, άποψη της δημοσιευμένης νομολογίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, άποψη μέχρις του ορίου που μας αφορά σαν Risk Managers και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα πως σε περίπτωση που ο ιατρός είναι ασφαλισμένος με πρόγραμμα αστικής ιατρικής ευθύνης, τότε γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος, αν δηλαδή καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της ειδικότητάς του.

Στο περιεχόμενο της μελέτης για την Αστική Ιατρική Ευθύνη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Η βέλτιστη δυνατή ασφαλής μέθοδος ποσοτικοποίησης του κινδύνου μέσω μελέτης για το μέσο κόστος ιατρικού λάθους, ανά ιατρική ειδικότητα
 • Αποκοδικωποίηση των «αόρατων» όρων των συμβολαίων, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσκομμα αποζημίωσης. Η αποκοδικωποίηση αυτή απαιτεί α) γνώση της ιατρικής νομοθεσίας β) των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων γ) της ασφαλιστικής πρακτικής και νομοθεσίας.
 • Ανάλυση της πιθανότητας επέλευσης ιατρικού λάθους ανά ειδικότητα
 • Ποιές είναι οι ενδο συμβατικές ευθύνες του ιατρού και πως από αυτές μπορεί να προκύψουν σοβαρά ιατρικά λάθη
 • Ποια είναι τα ιατρικά λάθη και ποια αφορούν την ειδικότητα του ιατρού
 • Ποια τα κριτήρια επιλογής του βέλτιστου προγράμματος ασφάλισης, για τις ανάγκες του ιατρού
 • Ποιο είναι το ασφαλές όριο ασφάλισης για την ειδικότητα του ιατρού
 • Σε περίπτωση ασφάλισης του κινδύνου, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες από το γιατρό, που ορίζονται από το ν.2496/1997, ώστε να μην υπάρχει πρόσκομμα αποζημίωσης
 • Σε περίπτωση ασφάλισης του κινδύνου, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες από το γιατρό, που ορίζονται από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ώστε να μην υπάρχει πρόσκομμα αποζημίωσης.

Όλες μας οι αναλύσεις συνοδεύονται από παραπομπές στην βιβλιογραφία για την ασφάλιση της ιατρικής αστικής ευθύνης, στην νομική βιβλιογραφία περί της ιατρικής αστικής ευθύνης, στη δημοσιευμένη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, σε επιστημονικά άρθρα και μελέτες περί του ιατρικού σφάλματος και ιατρικής αστικής ευθύνης.

Β.  Ασφάλεια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών

Η ιατρική κοινότητα διαχειρίζεται  ευαίσθητα δεδομένα ασθενών – είτε σε φυσική μορφή, είτε ψηφιακά- και βρίσκεται εκτεθειμένη σε κινδύνους όπως υποκλοπή και αλλοίωση δεδομένων, κακόβουλη επίθεση, παραβίαση αρχείων, επιθέσεις «ηλεκτρονικού ψαρέματος», παραβίαση ασφαλείας με νομικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Επιπλέον, οι ιατροί και τα νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελούν βασικό στόχο των κυβερνο εγκληματιών (hackers) , αφού τα δεδομένα υγείας πωλούνται στο λεγόμενο dark market  πολύ ακριβότερα από κάθε άλλο τύπο προσωπικών δεδομένων, όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας.

O ν.4624/2019 GDPR προβλέπει πρόστιμα που κυμαίνονται από 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών!

Τα συνολικά κόστη που προκύπτουν από μια τέτοια επίθεση είναι μεγάλα και ενδεικτικά αφορούν:  διοικητικά πρόστιμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αποζημιώσεις ασθενών των οποίων τα δεδομένα υπεκλάπησαν, δημοσιοποιήθηκαν, αλλοιώθηκαν ή χάθηκαν, λύτρα που ζητούνται ως εκβιασμό για τη μη δημοσιοποίηση των δεδομένων, νομικά έξοδα για την αντιμετώπιση των παραπάνω, κόστος διακοπής εργασιών κλπ.

Γ.  Προστασία επαγγελματικής έδρας

Η επέλευση κινδύνων από φυσικές ή άλλες καταστροφές, έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις

Η ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων που επηρεάζουν την επαγγελματική έδρα γίνεται με συνδυασμό μεθόδων του Risk Management και ασφαλιστικής τεχνικής.

Αναλύεται και προβλέπεται με ακρίβεια ο οικονομικός αντίκτυπος από την επέλευση κινδύνων που απειλούν την επαγγελματική έδρα, αλλά και το ενδεχόμενο αλυσιδωτής επέλευσης διαφορετικών-ταυτόχρονα-κινδύνων.

Δ. Αστικές Ευθύνες

 • Αστική ευθύνη επαγγελματικής έδρας. Αξιολογείται και αναλύεται ο κίνδυνος ατυχήματος στην επαγγελματική έδρα ( ιατρείο), που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες.
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη. Αναλύεται και αξιολογείται ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος, το οποίο επισύρει την ευθύνη του Ιατρού ως εργοδότη. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2,2% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που έγιναν το 2018 αφορά την επαγγελματική κατηγορία “γραμματειακές και διοικητικές δραστηριότητες”
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους . Αναλύεται και αξιολογείται ο κίνδυνος αποζημιώσεων προς τρίτους, συγκεκριμένα προς τους ιδιοκτήτες όμορων γραφείων, διαμερισμάτων, ιατρείων κλπ. Ο κίνδυνος που εξετάζεται είναι η μετάδοση ζημιογόνων παραγόντων από την επαγγελματική έδρα του Ιατρού σε όμορα κτίσματα, πχ μετάδοση πυρκαγιάς ή διαρροή υδάτων. Τονίζεται πως για τα παραπάνω αστικώς υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης της επαγγελματικής έδρας.
 • Αστική Ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής έδρας. Σε περίπτωση ζημιογόνου συμβάντος (πυρκαγιάς, διαρροής υδάτων, καπνού κλπ), αστικώς υπεύθυνος προς τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής έδρας είναι ο Ιατρός.

Ε. Απώλεια εισοδήματος

Εξετάζεται και αναλύεται ο κίνδυνος απώλειας εισοδήματος, εξαιτίας της μη δυνατότητας χρήσης της επαγγελματικής έδρας λόγω ζημιογόνων συμβάντων, όπως πυρκαγιά, σεισμός , φυσικά φαινόμενα, ύδατα, κακόβουλες ενέργειες κλπ.

ΣΤ. Νομικά έξοδα

Εξετάζεται και αναλύεται ο κίνδυνος νομικών εξόδων, εξαιτίας της ιατρικής επαγγελματικής δραστηριότητας ( δεν περιλαμβάνονται νομικά έξοδα για την ιατρική αστική ευθύνη). Τέτοια μπορεί να προκύψουν πχ από:

 • Ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών και δυσφήμισης.
 • Δεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό ιατρείου.
 • Διαφορές του Ιατρού, ως εργοδότη, με το υπαλληλικό προσωπικό.
 • Διαφορές του Ιατρού με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης.
 • Διαφορές του Ιατρού με την ασφαλιστική του εταιρία για ασφαλιστήρια που αφορούν στο ιατρείο του.
 • Διαφορές του Ιατρού με συνεργάτες και προμηθευτές.

Παραδοτέο Μελέτης

Η ολοκλήρωση της εξεύρεσης, αξιολόγησης, ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης προσωπικών επαγγελματικών κινδύνων ιατρών ( διαδικασία Risk Assessment) σημαίνει πως έχουν χαρτογραφηθεί και ποσοτικοποιηθεί οι κίνδυνοι που

Διαβάστε Περισσότερα »
Search

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο

  (+30) 210 9351033
  (+30) 6972 721 714

 • Email

  info@irmc.gr

 • Διεύθυνση

  Λεωφ. Βουλιαγμένης 90,
  166 74, Γλυφάδα

Share it!