ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ισχύς του Συμβολαίου μετά την επέλευση του κινδύνου.

Ο Ασφαλιστικός Νόμος 2496/1997 στο  άρθρο 8, παρ.5 ορίζει πως:“Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που συμφωνείται ο ασφαλιστής να διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο λήπτης της ασφάλισης έχει το ίδιο δικαίωμα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, τα αποτελέσματα της καταγγελίας, όταν ασκείται από τον ασφαλιστή, δεν μπορούν να επέρχονται πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης.”

Όπως φαίνεται στη διατύπωση του αρ.8, παρ.5 του ασφαλιστικού νόμου 2496/1997 μπορεί να συμφωνηθεί η καταγγελία της σύμβασης μετά από την επέλευση του κινδύνου. Η συμφωνία που επικαλείται ο ασφαλιστικός νόμος δεν αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του συμβολαίου αστικής ευθύνης.

Η συμφωνία έχει ισχύ όταν ο γιατρός αποδεχτεί την πρόταση κάλυψης αστικής ευθύνης, της οποίας στους όρους της αναγράφεται πως η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Όπως διαφαίνεται από τη διατύπωση του άρθρου τα αποτελέσματα της καταγγελίας εφαρμόζονται τριάντα ημέρες μετά την επίδοση της καταγγελίας στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης. Αυτό γίνεται για να έχει το χρόνο ο ασφαλισμένος να διαπραγματευτεί την ασφάλισή του σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Επιπλέον, το υπό αναφορά άρθρο 8 δεν παρέχει ρύθμιση για το τι συμβαίνει αν κατά τη διάρκεια των τριάντα ημερών προκύψει και δεύτερος ασφαλιστικός κίνδυνος, αν δηλαδή υπάρξει και άλλο ιατρικό σφάλμα, διαφορετικό από αυτό που ήδη αποζημιώθηκε. Κατά συνέπεια, για το τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση η απολύτως αρμόδια απάντηση είναι αυτή της ασφαλιστικής εταιρείας, αφού ερωτηθεί εγγράφως.

Οι συνέπειες πιθανής  καταγγελίας της σύμβασης είναι σημαντικές:

  1. Ο γιατρός δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη για το εναπομείναν χρονικό διάστημα , μέχρι τη λήξη της ουσιαστικής διάρκειας του συμβολαίου.
  2. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο δυσχέρειας ασφάλισης σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, αφού βασικός παράγων εκτίμησης του κινδύνου είναι το ιστορικό ζημιών.

Με απλά λόγια υπάρχει περίπτωση  περίπτωση οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες είτε να μην δεχθούν να δώσουν στον γιατρό κάλυψη, είτε να δεχθούν με επασφάλιστρο, δηλαδή με σημαντική αύξηση του ασφαλίστρου.

Για τους παραπάνω λόγους είναι εξαιρετικά χρήσιμο ο ιατρός να συμπεριλάβει στα κριτήρια επιλογής προγράμματος το αν υπάρχει όρος που δίνει στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Για τη σφαιρική  θεώρηση του θέματος και για λόγους δίκαιης κρίσης θα πρέπει να αναφερθεί πως το γεγονός της ύπαρξης όρου καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου δεν σημαίνει πως η ασφαλιστικές εταιρείες τον εφαρμόζουν κατ΄ανάγκη.  Το σύνηθες είναι να υπάρχει αξιολόγηση από πλευράς τους για το αν θα εφαρμόσουν τον όρο ή όχι.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΑσφΝ 2496/1997 δεν συνιστούν την μόνη  περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης. Για παράδειγμα, δυνατότητα καταγγελίας σύμβασης δίνεται:

  • στο άρθρο 3 του ίδιου Νόμου, λόγω παραβίασης της υποχρέωσης αληθούς προσυμβατικής αναγγελίας του κινδύνου.
  • στο άρθρο 4 του ίδιου Νόμου, λόγω παραβίασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης ενδεχόμενης επίτασης του κινδύνου.
  • στο άρθρο 12 του ίδιου Νόμου, περί διαδοχής της ασφαλιστικής σχέσης.
Share it!