Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ιατρικής ευθύνης. Τι είναι η επίταση κινδύνου και πως επηρεάζει την αποζημίωση

Η υποχρέωση του ασφαλισμένου γιατρού για μη επίταση του κινδύνου εδράζεται στο άρθρο 4 του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997.

Σύμφωνα με αυτό, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική εταιρεία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Με άλλα λόγια, ο γιατρός οφείλει να ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα, διαφορετική και εντονότερη κατάσταση κινδύνου, δηλαδή αυξάνει τις πιθανότητες επέλευσης.

Τα παρακάτω παραδείγματα επίτασης κινδύνου , είναι ενδεικτικά και σαφώς όχι περιοριστικά:

 Χρήση μη αποστειρωμένων εργαλείων

 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αθλητικούς αγώνες

 Απασχόληση μη εξειδικευμένου ιατρικού ή βοηθητικού προσωπικού

 Επέκταση δραστηριότητας εκτός ιατρείου, π.χ. σε κλινική-διαγνωστικό κέντρο-οίκο ευγηρίας

 Ανάληψη διευθυντικής θέσης σε κλινική με ταυτόχρονη ποιοτική και ποσοτική αύξηση ευθυνών

 Επέκταση δραστηριότητας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, π.χ. γιατροί χωρίς σύνορα

 Αλλαγή ιατρικής ειδικότητας, πιο επικίνδυνης της πρότερης

 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

 Εξ αποστάσεως διάγνωση με κάμερα

Συνέπειες παράβασης υποχρέωσης μη μεταβολής- επίτασης κινδύνου.

Από τη στιγμή που ο γιατρός ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία (εντός 14 ημερών από τότε που έλαβε γνώση του γεγονότος  για την μεταβολή ή επίταση κινδύνου), ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε αυτήν, διαζευκτικά, είτε να καταγγείλει είτε να τροποποιήσει τη σύμβαση

Ισχύς συμβολαίου κατά την περίοδο αναμονής καταγγελίας ή τροποποίησης της σύμβασης

Για την ανυπαίτια ή εξ΄αμελείας παράβαση της υποχρέωσης, αν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος κατά τη διάρκεια της αναμονής των 14 ημερών η σύμβαση θεωρείται ισχυρή και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση, μειωμένη όμως κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε υπολογιστεί αν τα ουσιώδη περιστατικά είχαν γνωστοποιηθεί από πριν .

Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν η ασφαλιστική εταιρεία προλάβει να ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης, τότε η αποζημίωση είναι πλήρης και όχι μειωμένη .

Share it!